STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Play Audio trong SDL

  Hướng dẫn cách play Sound Effects và Music sử dụng thư viện mở rộng của SDL (Simple DirectMedia Layer) bằng SDL_mixer.
  15/10/2015 27/09/2020 5 phút đọc
  Play Audio trong SDL

  Âm thanh là 1 trong những thành phần quan trọng và không thể thiếu trong game, làm cho game sinh động và hấp dẫn hơn.

  Cài đặt thư viện SDL_mixer

  Để download thư viện tại đây, tại mục Development Libraries, download file SDL2_mixer-devel-2.0.0-VC.zip (cho môi trường Windows).

  ss_1

  Sau khi download về và giải nén ra, được 2 thư mục là includelib:

  ss_2

  Tiếp tục sử dụng Project ở bài viết Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer), tích hợp thư viện SDL_mixer vào project tượng tự như tích hợp thư viện SDL. Tạo thư mục SDL_Mix trong thư mục Lib và copy 2 thư mục là includelib vừa giải nén ở trên vào thư mục vừa tạo.

  Copy tất cả các file .dll trong thư mục SDL_Mix/lib/x86 vào thư mục chứa file thực thi (.exe) là thư mục Output.

  Mở project với Visual Studio, nhấn chuột phải (Right click) vào project để mở hộp thoại Properties. Chọn C/C++ > General và mở hộp thoại Additional Include Directories để thêm đường dẫn tới thư mục chứa file header của bộ thư viện SDL_mixer.

  ss_3

  Tương tự, chọn Linker/General mở hộp thoại Additional Library Directories để thêm đường dẫn tới các file thư viện (.lib, .dll) của SDL_mixer nằm trong thư mục lib:

  ss_4

  Ở mục Linker, chọn Input và mở hộp thoại Additional Dependencies thêm vào SDL2_mixer.lib:

  ss_5

  Play Music và Sound Effects

  Cần thêm chỉ thị #include "SDL_mixer.h" vào đầu những file muốn sử dụng thư viện này:

  #include "SDL_mixer.h"

  Trước khi sử dụng các function mà SDL_mixer cung cấp thì phải khởi tạo:

  if (Mix_OpenAudio(44100, MIX_DEFAULT_FORMAT, 2, 2048) == -1)
  {
  	printf("%s", Mix_GetError());
  }

  SDL_mixer có hỗ trợ cho 2 cấu trúc để quản lý Music và Sound Effect là Mix_MusicMix_Chunk:

  Mix_Chunk* chunk = NULL;
  Mix_Music* music = NULL;

  Load Music và Sound Effects

  Với 2 cấu trúc trên thì có những hàm load tương ứng là Mix_LoadWAV và Mix_LoadMUS:

  //Load Sound Effect
  chunk = Mix_LoadWAV("sound_effects.wav");
  if (chunk == NULL)
  {
  	printf("%s", Mix_GetError());
  	return -1;
  }
  
  //Load Music
  music = Mix_LoadMUS("background_music.mp3");
  if (music == NULL)
  {
  	printf("%s", Mix_GetError());
  }

  Play, Pause, Resume, Stop

  Với Music và Sound Effects thì SDL_mixer có cung cấp các hàm để play, pause, resume, stop cũng như các hàm kiểm tra trạng thái.

  Music

  Các hàm hỗ trợ play Music:

  int Mix_PlayMusic(Mix_Music *music, int loops): Phát music được load bởi hàm Mix_LoadMUS, vói tham số truyền vào là con trỏ tới đối tượng Mix_Music, và số lần lặp, nếu truyền vào -1 sẽ lặp vô tận.

  • void Mix_PauseMusic(): Tạm dừng phát music.
  • void Mix_ResumeMusic(): Tiếp tục phát lại music sau khi pause.
  • int Mix_HaltMusic(): Dừng phát music.

  Và các hàm kiểu tra trạng thái:

  • int Mix_PlayingMusic(): Trả về 1 nếu music đang phát, ngược lại trả về 0.
  • int Mix_PausedMusic(): Trả về 1 nếu music tạm dừng, ngược lại trả về 0.

  Sound Effects

  Các hàm hỗ trợ play Sound Effect:

  • int Mix_PlayChannel (int channel, Mix_Chunk *chunk, int loops): Play Sound Effect với tham số thứ nhất là channel muốn phát, thông thường là -1, tham số thứ 2 là con trỏ tới đối tượng Mix_Chunk, và cuối cùng là số lần lặp, nếu truyền vào -1 sẽ lặp vô tận.
  • void Mix_Pause(int channel): Tạm dừng Sound Effects, đối số channel thông thường là -1.
  • void Mix_Resume(int channel): Tiếp tục phát Sound Effects sau khi Pause, đối số channel thông thường truyền vào -1.
  • int Mix_HaltChannel(int channel): Dừng phát Sound Effects, đối số channel thông thường truyền vào -1.

  Các hàm kiểm tra trạng thái cũng tương tự như đối với Music là các hàm Mix_Play, Mix_Paused.

  Ví dụ demo

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  
  #include "SDL_mixer.h"
  #undef main
  int main()
  {
  	SDL_Window* window = NULL;
  	SDL_Renderer* renderer = NULL;
  	SDL_Surface* tempSurface = NULL;
  	SDL_Texture* texture = NULL;
  	SDL_Event mainEvent;
  	bool isRunning = true;
  
  	//Sound Effect
  	Mix_Chunk* chunk = NULL;
  	//Background Music
  	Mix_Music* music = NULL;
  
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//create a renderer
  	renderer = SDL_CreateRenderer(window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);
  	if (renderer == NULL)
  	{
  		printf("Could not create render %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//create a tempSurface
  	tempSurface = SDL_LoadBMP("background_stdio.bmp");
  	//create a texutre from surface
  	texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, tempSurface);
  	//free surface
  	SDL_FreeSurface(tempSurface);
  
  	//Init SDL_mixer
  	if (Mix_OpenAudio(44100, MIX_DEFAULT_FORMAT, 2, 2048) == -1)
  	{
  		printf("%s", Mix_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Load Sound Effect
  	chunk = Mix_LoadWAV("sound_effects.wav");
  	if (chunk == NULL)
  	{
  		printf("%s", Mix_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	//Load Music
  	music = Mix_LoadMUS("background_music.mp3");
  	if (music == NULL)
  	{
  		printf("%s", Mix_GetError());
  	}
  
  	//set background color
  	SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 255);
  	//main loop
  	while (isRunning)
  	{
  		// clear the window to black
  		SDL_RenderClear(renderer);
  		//main event
  		while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  		{
  			switch (mainEvent.type)
  			{
  				//User - requested quit
  			case SDL_QUIT:
  			{
  				isRunning = false;
  				break;
  			}
  			case SDL_KEYDOWN:
  			{
  				if (mainEvent.key.keysym.sym == SDLK_RETURN)
  				{
  					if (!Mix_PlayingMusic())
  						Mix_PlayMusic(music, 0);
  				}
  
  				if (mainEvent.key.keysym.sym == SDLK_SPACE)
  				{
  					if (!Mix_Playing(-1))
  						Mix_PlayChannel(-1, chunk, 0);
  				}
  				break;
  			}
  			default:
  			{
  				break;
  			}
  			}
  		}
  
  		// copy a portion of the texture to the current rendering target.
  		SDL_RenderCopy(renderer, texture, NULL, NULL);
  		//draw to the screen
  		SDL_RenderPresent(renderer);
  	}
  
  
  	Mix_CloseAudio();
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  
  	//Destroy a renderer
  	SDL_DestroyRenderer(renderer);
  
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Nhấn phím Enter play background music và phím Space để play sound effects:

  ss_6

  Download demo

  Stdio_SDL_PlayAudio_VS2013.zip

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021