STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Tạo Hiệu Ứng Sét Đánh (Cocos2d-x 2.x.x)

  Hướng dẫn tạo ra hiệu ứng đó hiệu ứng sấm sét dây chuyền trong Cocos2d-x
  23/08/2015
  27/09/2020
  3 phút đọc
  Tạo Hiệu Ứng Sét Đánh (Cocos2d-x 2.x.x)

  Game nói chung và game di động nói riêng hấp dẫn người chơi không chỉ nhờ vào nội dung hấp dẫn mà còn dựa vào những hiệu ứng đồ hoạ, âm thanh sống động. Bài viết sẽ hướng dẫn tạo ra hiệu ứng đó hiệu ứng sấm sét dây chuyền.

  ss_1

  Phân tích vấn đề

  Sau khi hoàn thành bài viết này, có thể tạo ra hiệu ứng như sau:

  Hiệu ứng sét đánh Cocos2d-x

  Và tất nhiên rằng, hiệu ứng sấm sét sẽ chớp giật liên tục chứ không tĩnh như hình vẽ thấy ở trên. Để tạo ra hiệu ứng như trên, sử dụng mẫu sét dưới đây. 

  Hiệu ứng sét đánh Cocos2d-x

  Ý tưởng là tạo hình sấm sét bằng cách ghép nhiều mẫu sét nhỏ để tạo thành một đường sét dài và vị trí của các mẫu sét được chọn ngẫu nhiên để hiệu ứng giống với thực tế hơn. Để hiểu rõ hơn, có thể theo dõi hình minh hoạ dưới đây:

  Hiệu ứng sét đánh Cocos2d-x

  Hiện thực

  Để đơn giản trong quá trình hiện thực, tạo mẫu sét bằng cách chia đều hình ảnh thành 1 bảng có kích thước MxN.

  • M là số mẫu sét theo chiều đứng
  • N là số mẫu sét theo chiều ngang.

  Hiệu ứng được khởi tạo bởi hình ảnh chứa các mẫu sét và 2 thông số kèm theo M, N. Như hình ảnh mẫu sét đã minh hoạ ở trên, M và N tương ứng có giá trị là 18.

  static StormEfx* create(const char* textureName, int numRows, int numCols);

  Hàm khởi tạo hiệu ứng:

  void initStorm(CCPoint startPoint, CCPoint endPoint, float lightSpread,
  			float boltLength, int numFramesPerChange, float endBoltLength);

  Trong đó:

  • startPoint, endPoint: vị trí bắt đầu và kết thúc của hiệu ứng.
  • lightSpread: thông số xác định độ lan rộng sang 2 bên của hiệu ứng. Giá trị của lightSpread càng lớn, hiệu ứng sẽ các rộng.
  • boltLength: độ dài của mỗi mẫu sét khi vẽ lên màn hình.
  • numFramesPerChange: hình dạng của hiệu ứng sẽ được cập nhật sau mỗi numFramesPerChange frame.
  • endBoltLength: độ dài tối đa của mẫu cuối cùng.

  Đoạn chương trình khởi tạo hiệu ứng:

  CCTexture2D* pTex = CCTextureCache::sharedTextureCache()->addImage(textureName);
  
  m_iNumTextureRows = numRows;
  m_iNumTextureCols = numCols;
  
  m_fTextureBoltLen = (float) pTex->getPixelsHigh() / m_iNumTextureRows;
  
  float sampleWidth = pTex->getPixelsWide() / m_iNumTextureCols;
  float sampleHeight = pTex->getPixelsHigh() / m_iNumTextureRows;
  
  int numBoltSamples = m_iNumTextureRows*m_iNumTextureCols;
  m_vSpriteBolts = new CCSprite*[numBoltSamples];
  
  for(int i = 0; i < numBoltSamples; i++)
  {
  	int r = i / m_iNumTextureCols;
  	int c = i % m_iNumTextureCols;
  
  	m_vSpriteBolts[i] = CCSprite::createWithTexture(pTex, 
  		CCRectMake(c*sampleWidth, r*sampleHeight, sampleWidth, sampleHeight));
  
  	m_vSpriteBolts[i]->retain();
  }

  Mỗi mẫu sét sẽ được ánh xạ tương ứng với một đối tượng CCSprite, dùng những đối tượng này để tạo hình cho hiệu ứng.

  Hiệu ứng sẽ được sinh ngẫu nhiên và liên tục:

  float distToEnd = 0.0f;
  
  CCPoint vectToEnd;
  CCPoint curPosition = m_tStartPoint;
  
  int idx = 0;
  
  do
  {
  	m_vBolts[idx] = curPosition;
  
  	vectToEnd = ccpSub(m_tEndPoint, curPosition);
  	vectToEnd.y += randFloat(-m_fLightningSpread,m_fLightningSpread)*vectToEnd.x;
  	vectToEnd.x += randFloat(-m_fLightningSpread,m_fLightningSpread)*vectToEnd.y;
  	distToEnd = ccpLength(vectToEnd);
  	vectToEnd = ccpNormalize(vectToEnd);
  	vectToEnd = ccpMult(vectToEnd, m_fBoltLen);
  
  	curPosition = ccpAdd(curPosition, vectToEnd);
  
  	idx++;
  }
  while(distToEnd > m_fEndBoltLength);
  
  m_vBolts[idx++] = m_tEndPoint;
  
  m_iNumBolts = idx;

  Các đối tượng CCSprite tương ứng với các mẫu sét sẽ được thiết đặt các thông số vị trí, góc quay tương ứng để tạo hình hiệu ứng đã sinh ở trên.

  for(int i = 0; i < m_iNumBolts-1; i++)
  {
  	CCPoint start = m_vBolts[i];
  	CCPoint end = m_vBolts[i+1];
  
  	CCPoint pDirection = ccpSub(end, start);
  
  	float rotatedAngle = ccpToAngle(pDirection);
  	float degreeAngle = CC_RADIANS_TO_DEGREES(rotatedAngle);
  	float boltLength = ccpLength(ccpSub(end, start));
  
  	float scaleFactor = boltLength / m_fTextureBoltLen;
  
  	int randomBoltIdx = CCRANDOM_0_1()*(m_iNumTextureRows*m_iNumTextureCols-1);
  	CCSprite* pBolt = m_vSpriteBolts[randomBoltIdx];
  	pBolt->setScaleY(scaleFactor);
  	pBolt->setScaleX(scaleFactor*m_fBoltWidthScale);
  	pBolt->setRotation(90-degreeAngle);
  	// average position between start and end
  	pBolt->setPosition(ccpMult(ccpAdd(start, end), 0.5f));
  	pBolt->visit();
  }

  Cuối cùng, để tạo hiệu ứng sấm sét chéo màn hình như hình mình hoạ ở đầu bài viết, sử dụng đoạn mã nguồn sau:

  CCSize winSize = CCDirector::sharedDirector()->getWinSize();
  
  StormEfx* effect = StormEfx::create("efx_thunder.png", 1, 8);
  effect->initStorm(ccp(0, 0), ccp(winSize.width, winSize.height), 0.5f, 48.0f, 15, 96.0f);
  effect->setLifeTime(10.0f);
  this->addChild(effect);

  Kết quả 

  efx_thunder_1

  Code

  Mã nguồn của component StormEfx: StormEfx.zip

  0
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x ...
  Tạo Hiệu Ứng Grayscale Cho Sprite (Cocos2d-x 2.x.x)
  Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng grayscale để hiển thị những mode chơi chưa ...

  Khám phá

  Tạo Hiệu Ứng Rung Chuyển Trong Game Cocos2d-x 2.2.5
  Phân tích hướng xử lý và cài đặt hiệu ứng rung chuyển trong Cocos2d-x.
  Làm Thế Nào Để Tạo Fixtures Cho Vật Có Hình Dạng Phức Tạp Trong Cocos2d-x?
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Physics Editor dùng để tạo Fixtures cho vật ...
  Vẽ Sprite Sử Dụng Mặt Nạ (Cocos2d-x 2.x)
  Hướng dẫn tạo hiệu ứng vẽ sprite sử dụng mặt nạ cho vòng ma thuật trong ...
  Giới Thiệu về Scene trong Cocos2d-x 3.x.x
  Tìm hiểu về Scene và các thao tác trong Cocos2d-x 3.x.x.
  UI - Phần 1: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Tìm hiểu về khái niệm UI và các đối tượng thiết kế UI trong Cocos2d-x ...
  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. ...
  Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Tìm hiểu về action của Sprite trong Cocos2d-x 3.x.x.
  Tạo Hiệu Ứng Parallax Scrolling Trong Cocos2d-x 3.x
  Tìm hiểu hiệu ứng Parallax Scrolling và hiện thực với cocos2d-x
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020