STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Xử Lý Sự Kiện Trong SDL

  Hướng dẫn xử lý sự kiện trong game bằng thư viện SDL.
  13/10/2015
  27/09/2020
  8 phút đọc
  Xử Lý Sự Kiện Trong SDL

  Xử lý sự kiện trong game vô cùng quan trọng, đó có thể là sự kiện chuột, bàn phím, hay touch (đối với những dòng có màn hình cảm ứng). Framework SDL (Simple DirectMedia Layer) hỗ trợ đầy đủ những sự kiện đó để thao tác và xây dựng ứng dụng.

  Sự kiện trong SDL

  Cấu trúc SDL_Event

  SDL có cung cấp một union có tên là SDL_Event để chứa tất cả các thông tin của tất cả các event trong bộ thư viện này, cấu trúc của SDL_Event như sau:

  Uint32 type event type, shared with all events
  SDL_CommonEvent common common event data
  SDL_WindowEvent window window event data
  SDL_KeyboardEvent key keyboard event data
  SDL_TextEditingEvent edit text editing event data
  SDL_TextInputEvent text text input event data
  SDL_MouseMotionEvent motion mouse motion event data
  SDL_MouseButtonEvent button mouse button event data
  SDL_MouseWheelEvent wheel mouse wheel event data
  SDL_JoyAxisEvent jaxis joystick axis event data
  SDL_JoyBallEvent jball joystick ball event data
  SDL_JoyHatEvent jhat joystick hat event data
  SDL_JoyButtonEvent jbutton joystick button event data
  SDL_JoyDeviceEvent jdevice joystick device event data
  SDL_ControllerAxisEvent caxis game controller axis event data
  SDL_ControllerButtonEvent cbutton game controller button event data
  SDL_ControllerDeviceEvent cdevice game controller device event data
  SDL_AudioDeviceEvent adevice audio device event data (>= SDL 2.0.4)
  SDL_QuitEvent quit quit request event data
  SDL_UserEvent user custom event data
  SDL_SysWMEvent syswm system dependent window event data
  SDL_TouchFingerEvent tfinger touch finger event data
  SDL_MultiGestureEvent mgesture multi finger gesture data
  SDL_DollarGestureEvent dgesture multi finger gesture data
  SDL_DropEvent drop drag and drop event data

  Dưới đây là định nghĩa SDL_Event trong bộ thư viện SDL:

  typedef union SDL_Event
  {
    Uint32 type;          /**< Event type, shared with all events */
    SDL_CommonEvent common;     /**< Common event data */
    SDL_WindowEvent window;     /**< Window event data */
    SDL_KeyboardEvent key;     /**< Keyboard event data */
    SDL_TextEditingEvent edit;   /**< Text editing event data */
    SDL_TextInputEvent text;    /**< Text input event data */
    SDL_MouseMotionEvent motion;  /**< Mouse motion event data */
    SDL_MouseButtonEvent button;  /**< Mouse button event data */
    SDL_MouseWheelEvent wheel;   /**< Mouse wheel event data */
    SDL_JoyAxisEvent jaxis;     /**< Joystick axis event data */
    SDL_JoyBallEvent jball;     /**< Joystick ball event data */
    SDL_JoyHatEvent jhat;      /**< Joystick hat event data */
    SDL_JoyButtonEvent jbutton;   /**< Joystick button event data */
    SDL_JoyDeviceEvent jdevice;   /**< Joystick device change event data */
    SDL_ControllerAxisEvent caxis;   /**< Game Controller axis event data */
    SDL_ControllerButtonEvent cbutton; /**< Game Controller button event data */
    SDL_ControllerDeviceEvent cdevice; /**< Game Controller device event data */
    SDL_QuitEvent quit;       /**< Quit request event data */
    SDL_UserEvent user;       /**< Custom event data */
    SDL_SysWMEvent syswm;      /**< System dependent window event data */
    SDL_TouchFingerEvent tfinger;  /**< Touch finger event data */
    SDL_MultiGestureEvent mgesture; /**< Gesture event data */
    SDL_DollarGestureEvent dgesture; /**< Gesture event data */
    SDL_DropEvent drop;       /**< Drag and drop event data */
  
    /* This is necessary for ABI compatibility between Visual C++ and GCC
      Visual C++ will respect the push pack pragma and use 52 bytes for
      this structure, and GCC will use the alignment of the largest datatype
      within the union, which is 8 bytes.
  
      So... we'll add padding to force the size to be 56 bytes for both.
    */
    Uint8 padding[56];
  } SDL_Event;

  Lấy thông tin Event

  Tất cả các event của Windows đều được lưu ở hàng đợi (queue), SDL có định nghĩa một hàm để lấy ra event từ hằng đợi đó, hàm này có prototype như sau:

  int SDL_PollEvent(SDL_Event* event)
  

  Có tham số truyền vào là một con trỏ tới đối tượng SDL_Event. Trả về 1 nếu có event tồn tại trong queue ngược lại trả về 0 nếu queue rỗng. Và có chức năng là lấy thông tin của event ở queue và đổ dữ liệu vào đối tượng SDL_Event sau đó xóa event đó khỏi queue.

  Ví dụ:

  SDL_Event mainEvent;
  SDL_PollEvent(&mainEvent);

  Thao tác với Event trong ứng dụng

  Sử dụng mã nguồn ở bài Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer) để khởi tạo 1 cửa sổ, tiếp tục project với đoạn code như dưới đây:

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  
  #undef main
  int main()
  {
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	SDL_Window* window = NULL;
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  	
  	//Delay 2s
  	SDL_Delay(2000);
  
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Ở project trước, ứng dụng delay 2s sau đó giải phóng tài nguyên và thoát chương trình, do bản chất của game là cập nhật và render liên lục, nên project bắt buộc phải có một vòng lặp while để duy trì vòng đời của game (main game, main loop), trong vòng lặp đó sẽ lấy ra các sự kiện và xử lý riêng tùy theo yêu cầu của game.

  bool isRunning = true;
  SDL_Event mainEvent;
  
  while (isRunning)
  {
  	while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  	{
  		switch (mainEvent.type)
  		{
  
  		//User - requested quit
  		case SDL_QUIT:
  		{
  			isRunning = false;
         break;
  		}
  
  		//Mouse button pressed
  		case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  
  		//Mouse button released
  		case SDL_MOUSEBUTTONUP:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  
  		//Mouse moved
  		case SDL_MOUSEMOTION:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  		
  		//Mouse wheel motion
  		case SDL_MOUSEWHEEL:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  		
  		//Key released
  		case SDL_KEYDOWN:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  
  		//Key pressed
  		case SDL_KEYUP:
  		{
  			//Do Something
  			break;
  		}
  		default:
  			break;
  		}
  	}
  }

  Giá trị main.type được so sánh với các giá trị như SDL_KEYDOWN,  SDL_KEYUP để biết rằng đó là loại sự kiện gì.

  Ta có mối quan hệ giữa trường dữ liệu type của đối tượng SDL_Event với các cấu trúc SDL_EventType như sau, dựa vào đó có thể xử lý theo từng event cho phù hợp.

  Event Type Event Structure SDL_Event Field
  SDL_AUDIODEVICEADDED
  SDL_AUDIODEVICEREMOVED
  SDL_AudioDeviceEvent adevice
  SDL_CONTROLLERAXISMOTION SDL_ControllerAxisEvent caxis
  SDL_CONTROLLERBUTTONDOWN
  SDL_CONTROLLERBUTTONUP
  SDL_ControllerButtonEvent cbutton
  SDL_CONTROLLERDEVICEADDED
  SDL_CONTROLLERDEVICEREMOVED
  SDL_CONTROLLERDEVICEREMAPPED
  SDL_ControllerDeviceEvent cdevice
  SDL_DOLLARGESTURE
  SDL_DOLLARRECORD
  SDL_DollarGestureEvent dgesture
  SDL_DROPFILE SDL_DropEvent drop
  SDL_FINGERMOTION
  SDL_FINGERDOWN
  SDL_FINGERUP
  SDL_TouchFingerEvent tfinger
  SDL_KEYDOWN
  SDL_KEYUP
  SDL_KeyboardEvent key
  SDL_JOYAXISMOTION SDL_JoyAxisEvent jaxis
  SDL_JOYBALLMOTION SDL_JoyBallEvent jball
  SDL_JOYHATMOTION SDL_JoyHatEvent jhat
  SDL_JOYBUTTONDOWN
  SDL_JOYBUTTONUP
  SDL_JoyButtonEvent jbutton
  SDL_JOYDEVICEADDED
  SDL_JOYDEVICEREMOVED
  SDL_JoyDeviceEvent jdevice
  SDL_MOUSEMOTION SDL_MouseMotionEvent motion
  SDL_MOUSEBUTTONDOWN
  SDL_MOUSEBUTTONUP
  SDL_MouseButtonEvent button
  SDL_MOUSEWHEEL SDL_MouseWheelEvent wheel
  SDL_MULTIGESTURE SDL_MultiGestureEvent mgesture
  SDL_QUIT SDL_QuitEvent quit
  SDL_SYSWMEVENT SDL_SysWMEvent syswm
  SDL_TEXTEDITING SDL_TextEditingEvent edit
  SDL_TEXTINPUT SDL_TextInputEvent text
  SDL_USEREVENT SDL_UserEvent user
  SDL_WINDOWEVENT SDL_WindowEvent window

  SDL_EventType được định nghĩa trong bộ thư viện SDL như sau:

  typedef enum
  {
    SDL_FIRSTEVENT   = 0,   /**< Unused (do not remove) */
  
    /* Application events */
    SDL_QUIT      = 0x100, /**< User-requested quit */
  
    /* These application events have special meaning on iOS, see README-ios.txt for details */
    SDL_APP_TERMINATING,    /**< The application is being terminated by the OS
                     Called on iOS in applicationWillTerminate()
                     Called on Android in onDestroy()
                  */
    SDL_APP_LOWMEMORY,     /**< The application is low on memory, free memory if possible.
                     Called on iOS in applicationDidReceiveMemoryWarning()
                     Called on Android in onLowMemory()
                  */
    SDL_APP_WILLENTERBACKGROUND, /**< The application is about to enter the background
                     Called on iOS in applicationWillResignActive()
                     Called on Android in onPause()
                  */
    SDL_APP_DIDENTERBACKGROUND, /**< The application did enter the background and may not get CPU for some time
                     Called on iOS in applicationDidEnterBackground()
                     Called on Android in onPause()
                  */
    SDL_APP_WILLENTERFOREGROUND, /**< The application is about to enter the foreground
                     Called on iOS in applicationWillEnterForeground()
                     Called on Android in onResume()
                  */
    SDL_APP_DIDENTERFOREGROUND, /**< The application is now interactive
                     Called on iOS in applicationDidBecomeActive()
                     Called on Android in onResume()
                  */
  
    /* Window events */
    SDL_WINDOWEVENT  = 0x200, /**< Window state change */
    SDL_SYSWMEVENT,       /**< System specific event */
  
    /* Keyboard events */
    SDL_KEYDOWN    = 0x300, /**< Key pressed */
    SDL_KEYUP,         /**< Key released */
    SDL_TEXTEDITING,      /**< Keyboard text editing (composition) */
    SDL_TEXTINPUT,       /**< Keyboard text input */
  
    /* Mouse events */
    SDL_MOUSEMOTION  = 0x400, /**< Mouse moved */
    SDL_MOUSEBUTTONDOWN,    /**< Mouse button pressed */
    SDL_MOUSEBUTTONUP,     /**< Mouse button released */
    SDL_MOUSEWHEEL,       /**< Mouse wheel motion */
  
    /* Joystick events */
    SDL_JOYAXISMOTION = 0x600, /**< Joystick axis motion */
    SDL_JOYBALLMOTION,     /**< Joystick trackball motion */
    SDL_JOYHATMOTION,      /**< Joystick hat position change */
    SDL_JOYBUTTONDOWN,     /**< Joystick button pressed */
    SDL_JOYBUTTONUP,      /**< Joystick button released */
    SDL_JOYDEVICEADDED,     /**< A new joystick has been inserted into the system */
    SDL_JOYDEVICEREMOVED,    /**< An opened joystick has been removed */
  
    /* Game controller events */
    SDL_CONTROLLERAXISMOTION = 0x650, /**< Game controller axis motion */
    SDL_CONTROLLERBUTTONDOWN,     /**< Game controller button pressed */
    SDL_CONTROLLERBUTTONUP,      /**< Game controller button released */
    SDL_CONTROLLERDEVICEADDED,     /**< A new Game controller has been inserted into the system */
    SDL_CONTROLLERDEVICEREMOVED,    /**< An opened Game controller has been removed */
    SDL_CONTROLLERDEVICEREMAPPED,   /**< The controller mapping was updated */
  
    /* Touch events */
    SDL_FINGERDOWN   = 0x700,
    SDL_FINGERUP,
    SDL_FINGERMOTION,
  
    /* Gesture events */
    SDL_DOLLARGESTURE  = 0x800,
    SDL_DOLLARRECORD,
    SDL_MULTIGESTURE,
  
    /* Clipboard events */
    SDL_CLIPBOARDUPDATE = 0x900, /**< The clipboard changed */
  
    /* Drag and drop events */
    SDL_DROPFILE    = 0x1000, /**< The system requests a file open */
  
    /* Render events */
    SDL_RENDER_TARGETS_RESET = 0x2000, /**< The render targets have been reset */
  
    /** Events ::SDL_USEREVENT through ::SDL_LASTEVENT are for your use,
     * and should be allocated with SDL_RegisterEvents()
     */
    SDL_USEREVENT  = 0x8000,
  
    /**
     * This last event is only for bounding internal arrays
     */
    SDL_LASTEVENT  = 0xFFFF
  } SDL_EventType;

  Ví dụ demo

  #include <stdio.h>
  #include <SDL.h>
  
  #undef main
  int main()
  {
  	//initializes the subsystems
  	if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) < 0)
  	{
  		printf("Unable to initialize SDL %s\n", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	SDL_Window* window = NULL;
  	bool isRunning = true;
  	SDL_Event mainEvent;
  	//Create window
  	window = SDL_CreateWindow("Stdio.vn - SDL", SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 640, SDL_WINDOW_SHOWN);
  	if (window == NULL)
  	{
  		printf("Could not create window %s", SDL_GetError());
  		return -1;
  	}
  
  	while (isRunning)
  	{
  		while (SDL_PollEvent(&mainEvent))
  		{
  			switch (mainEvent.type)
  			{
  
  				//User - requested quit
  			case SDL_QUIT:
  			{
  				isRunning = false;
  				break;
  			}
  
  			//Mouse button pressed
  			case SDL_MOUSEBUTTONDOWN:
  			{
  				if (mainEvent.button.button == SDL_BUTTON_LEFT)
  				{
  					printf("Left Mouse Clicked\n");
  				}
  				else if (mainEvent.button.button == SDL_BUTTON_RIGHT)
  				{
  					printf("Right Mouse Clicked\n");
  				}
  				break;
  			}
  
  			//Mouse button released
  			case SDL_MOUSEBUTTONUP:
  			{
  
  				if (mainEvent.button.button == SDL_BUTTON_LEFT)
  				{
  					printf("Left Mouse Released\n");
  				}
  				else if (mainEvent.button.button == SDL_BUTTON_RIGHT)
  				{
  					printf("Right Mouse Released\n");
  				}
  				break;
  			}
  
  			//Mouse moved
  			case SDL_MOUSEMOTION:
  			{
  				printf("Current Position Mouse: (%d, %d)\n", mainEvent.motion.x, mainEvent.motion.y);
  				break;
  			}
  
  			//Mouse wheel motion
  			case SDL_MOUSEWHEEL:
  			{
  				printf("Mouse Wheel Motion\n");
  				break;
  			}
  
  			//Key pressed
  			case SDL_KEYDOWN:
  			{
  				printf("%c released\n", mainEvent.key.keysym.sym);
  				break;
  			}
  
  			//Key released
  			case SDL_KEYUP:
  			{
  				printf("%c pressed\n", mainEvent.key.keysym.sym);
  				break;
  			}
  			default:
  				break;
  			}
  		}
  	}
  
  	//Destroy a window.
  	SDL_DestroyWindow(window);
  
  	//cleans up all initialized subsystems
  	SDL_Quit();
  	return 0;
  }

  Download demo

  Stdio_SDL_Event_VS2013.zip 

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Đề xuất

  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game
  Hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic ...

  Khám phá

  Xử Lý Sự Kiện Chuột và Phím với Borland Graphics Interface - BGI
  Giới thiệu cách lập trình để xử lý sự kiện chuột cũng như bàn phím thông ...
  Chỉ Thị Tiền Xử Lý trong C/C++
  Chỉ thị tiền xử lý là những chỉ thị cung cấp cho bộ tiền xử lý để xử lý ...
  10/08/2016
  Phép Tích Chập Trong Xử Lý Ảnh (Convolution)
  Convolution là kỹ thuật quan trọng trong Xử Lý Ảnh, được sử dụng chính ...
  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Các Phép Toán Hình Thái Học
  Giới thiệu những thuật toán cơ sở trong xử lý hình thái học, những thuật ...
  Load Texture Trong SDL
  Cách load hình ảnh lên màn hình sử dụng framework SDL (Simple ...
  Xử Lý Chuỗi Trong PHP
  Thao tác xử lý chuỗi và các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong ngôn ngữ ...
  28/08/2015
  std::string và Xử Lý Chuỗi trong C++
  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện std::string trong C++ xử lý ...
  15/08/2015
  Xử Lý Với File PLIST trong Cocos2d-x 3.x.x
  Giới thiệu những đặc điểm, cách xử lý và ứng dụng của file PLIST trong ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020