STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Xử Lý Với File JSON Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Tìm hiểu những đặc điểm, cách xử lý và ứng dụng của file JSON trong Cocos2d-x 3.
  12/06/2017 27/09/2020 4 phút đọc
  Xử Lý Với File JSON Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Trong việc xây dựng và thiết kế project games có nhiều tính toán, kỹ thuật và tính năng phải sử dụng file để thao tác nhằm tăng hiệu suất của chương trình, giúp lập trình viên dễ dàng đọc và viết, dễ phân tích và phát sinh.

  JSON là gì?

  JSON (viết tắt của JavaScript Object Notation) là 1 định dạng dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ, linh hoạt, dễ đọc hiểu và dễ viết, dễ chỉnh sửa cho lập trình viên. JSON được tạo ra dựa trên cấu trúc của ngôn ngữ lập trình Javascript.

  Cách thể hiện trong file JSON

  Các file JSON có định dạng mở rộng là .json.

  Dưới đây là 1 cách thể hiện đơn giản của JSON, phần bên trái là tên của các key, phần bên phải là giá trị của nó.

  {
    "hello": "STDIO",
    "t": true ,
    "f": false,
    "n": null,
    "i": 123,
    "pi": 3.1416,
    "array": [1, 2, 3, 4],
  	"keys": {
  		"string": "JSON 1",
  		"i": 9,
  	}
  }

  Để dễ hình dung hơn:

  Final_fix(1)

  Khai báo thư viện JSON

  Để có thể sử dụng các hàm của JSON cần khai báo thư viện của nó trước như sau:

  #include "rapidjson/rapidjson.h"
  #include "rapidjson/document.h"
  
  using namespace rapidjson;
  

  Cách đọc dữ liệu từ JSON vào chương trình

  Lúc này khởi tạo biến m_document để nhận dữ liệu của file JSON

  Document m_document;
  ssize_t size;
  
  char* buf = (char*)FileUtils::getInstance()->getFileData(_fileName, "r", &size);
  string content(buf, size);
  
  m_document.Parse(content.c_str());

  Phân tích:

  • Dòng 1: sử dụng class Document mà rapidjson đã cung cấp.
  • Dòng 2: Khởi tạo size để lưu trữ kích thước dữ liệu.
  • Dòng 4: lấy dữ liệu từ file JSON, _fileName lưu trữ tên file (đây là hàm mà Cocos2d-x cung cấp sẵn, có thể viết lại hàm này bằng cách đọc tập tin nhị phân để lấy dữ liệu và kích thước).
  • Dòng 5: sử dụng Construct để tạo chuỗi có kích thước chính xác với dữ liệu.
  • Dòng 7: sử dụng hàm Parse để lưu thông tin vào Document.

  Sau bước này có m_document với đầy đủ thông tin ở trên.

  Cách sử dụng dữ liệu đã đọc từ JSON

  Framework RapidJSON cung cấp 1 số hàm như sau:

  Truy cập các phần tử

  m_document["hello"];
  
  m_document["keys"]["string"];
  
  m_document["array"][0];
  m_document["array"][1];
  
  • Dòng 1: truy cập phần tử trên cùng, có tên là "hello".
  • Dòng 3: để truy cập tới "string" thì bắt buộc phải truy cập qua "keys".
  • Dòng 5, 6: truy cập tới phần tử đầu tiên và thứ 2 trong mảng.

  Xét kiểu dữ liệu của phần tử

  Các hàm như  sau:

  • IsString(): trả về true nếu giá trị của nó là string, ngược lại thì false
  • IsNumber(): trả về true nếu giá trị của nó là số, ngược lại thì false
  • IsObject(): trả về true nếu giá trị của nó là 1 object, ngược lại thì false
  • IsArray(): trả về true nếu giá trị của nó là 1 mảng dữ liệu, ngược lại thì false
  • IsBool(): trả về true nếu giá trị của nó là 1 phép luận lý, ngược lại thì false
  • IsNull(): trả về true nếu giá trị của nó là null, ngược lại thì false
  • ... 

  Đây là 1 ví dụ minh họa:

  m_document["hello"].IsString();
  m_document["hello"].IsNumber();
  m_document["i"].IsNumber();
  
  m_document["hello"].IsObject();
  m_document["keys"].IsObject();
  

  Kết quả:

  true
  false
  true
  
  false
  true
  

  Lấy dữ liệu từ các phần tử

  Các hàm như  sau:

  • GetString(): trả về giá trị là kiểu dữ liệu string của phần tử đó.
  • GetInt(): trả về giá trị là kiểu dữ liệu int của phần tử đó.
  • GetDouble(): trả về giá trị là kiểu dữ liệu double của phần tử đó.
  • GetBool(): trả về giá trị là kiểu dữ liệu bool của phần tử đó.
  • ... 

  Ví dụ minh họa:

  string str = m_document["hello"].GetString();
  
  bool variableT = m_document["t"].GetBool();
  
  int variableI = m_document["i"].GetInt();
  

  Xét xem có tồn tại phần tử 

  m_document.HasMember("keys");
  m_document.HasMember("string");
  m_documenet["keys"].HasMember("string");
  

  Kết quả:

  true
  false
  true
  

  Hàm trả về true nếu có phần tử, ngược lại thì false.

  • Dòng 3: Phải truy cập qua "keys" để xét, tương tự với việc truy cập.

  Kiểu dữ liệu Value

  Để tiện lợi trong việc sử dụng các thông tin.

  rapidjson::Value& m_doc1 = m_document["hello"];

  Cách sử dụng.

  m_doc1.IsString(); // tương tự với m_document["hello"].IsString();

  Truy cập tất cả phần tử trong mảng

  Để truy cập vào tất cả phần tử trong mảng có 2 cách sau:

  Cách 1

  for (rapidjson::Value::ConstValueIterator itr = m_document["array"].Begin(); itr != m_document["array"].End(); ++itr)
  {
    itr->IsInt();
  }
  

  Cách 2

  for (int i = 0; i < m_document["array"].Size(); ++i)
  {
    m_document["array"][i].IsInt();
  }

  Truy cập tất cả phần tử trong Object

  for (rapidjson::Value::ConstMemberIterator itr = _document.MemberBegin(); itr != _document.MemberEnd(); ++itr)
  {
    itr->name.IsString(); 
    itr->value.IsString();
  }
  
  • Truy cập tới các phần tử trong Object đó.
  • Truy cập tới giá trị của các phần tử đó.
  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021