STDIO

Tìm kiếm theo nội dung bài viết, tác giả, board, ...

Modern C++

Modern C++

STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình C++.

Rvalue References và Move Semantics

Rvalue References và Move Semantics

Khái niệm rvalue reference, và ứng dụng để định nghĩa "move semantic" làm giảm tối đa chi phí khi thực hiện việc gán và copy các ...

04/09/2020
Memory Segment

Memory Segment

Tìm hiểu về Memory Segment, các vùng nhớ cơ bản cho 1 chương trình C++: Stack Segment, Heap Segment, Data Segment, Code Segment.

18/09/2020
9 Tính Năng Quan Trọng trong C++11

9 Tính Năng Quan Trọng trong C++11

C++11 là một phiên bản cải tiến và nâng cấp từ C++98 (hay các bạn vẫn gọi là C++), với những tính năng mới tối ưu hơn, dễ sử ...

02/11/2020

C++98

Memoization - Kỹ Thuật Tối Ưu Hiệu Suất Tính Toán

Memoization - Kỹ Thuật Tối Ưu Hiệu Suất Tính Toán

Nếu bài toán nào tính toán quá lâu trong quá trình thực thi có thể tính trước và lưu trữ lại kết quả để sử dụng khi cần.

06/05/2021
union Trong C/C++ Và Chia Sẻ Vùng Nhớ

union Trong C/C++ Và Chia Sẻ Vùng Nhớ

Giới thiệu union và các trường hợp sử dụng union mang lại hiệu năng tốt và hiệu quả trong tổ chức chương trình.

11/09/2020
Đọc Ghi File Cơ Bản với fstream

Đọc Ghi File Cơ Bản với fstream

Sử dụng fstream để đọc file trong C++, ghi file và xử lý file đơn giản trong C++.

05/11/2020
Định Nghĩa Số IO

Định Nghĩa Số IO

1 chút ngẫu hứng tạo 1 con số và được gọi là số IO (STDIO), bài viết tạo ra 1 bài tập lập trình ứng dụng các cú pháp cơ bản để ...

06/05/2021
template Trong C++

template Trong C++

Tìm hiểu về từ khoá template trong C++.

17/09/2020
Bảng Mã ASCII

Bảng Mã ASCII

Giới thiệu bảng mã ASCII, bảng tham khảo các ký tự mã hóa ASCII và ASCII mở rộng.

23/07/2021
Bản Chất Của Biến trong C/C++

Bản Chất Của Biến trong C/C++

Tìm hiểu về bản chất của biến trong C++.

02/11/2020
Tư Tưởng về Struct

Tư Tưởng về Struct

Tìm hiểu về khái niệm và tư tưởng khi sử dụng struct trong C++.

17/09/2020
Chuyển Đổi từ ASCII String thành ASCII Char Array

Chuyển Đổi từ ASCII String thành ASCII Char Array

Hàm chuyển đổi qua lại giữa ASCII std::string và ASCII C String.

22/09/2020
Khái Niệm Hàm

Khái Niệm Hàm

Hướng dẫn căn bản về tạo và sử dụng hàm trong C++.

17/09/2020
Khai Báo và Định Nghĩa Hàm - Từ Khóa return

Khai Báo và Định Nghĩa Hàm - Từ Khóa return

Tìm hiểu về cách khai báo, định nghĩa hàm và sử dụng hàm trong C++.

20/09/2020
Các Phương Pháp Truyền Tham Số

Các Phương Pháp Truyền Tham Số

Giới thiệu chi tiết về truyền theo tham chiếu và truyền theo tham trị trong hàm C++.

20/09/2020
Hàm có Tham số với Giá trị Ngầm định

Hàm có Tham số với Giá trị Ngầm định

Tìm hiểu về cách sử dụng hàm với tham số có giá trị ngầm định trong C++.

17/09/2020
Biến và Kiểu Dữ Liệu

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong C++.

17/09/2020
Phạm Vi Của Biến

Phạm Vi Của Biến

Tìm hiểu về phạm vi của biến trong C++.

17/09/2020
Khái Niệm Mảng

Khái Niệm Mảng

Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu mảng.

13/09/2020
Khai Báo và Khởi Tạo Giá Trị các Phần Tử của Mảng

Khai Báo và Khởi Tạo Giá Trị các Phần Tử của Mảng

Tìm hiểu cách khai báo và khởi tạo giá trị các phần tử của mảng trong C++.

17/09/2020
Thao Tác trên Mảng 1 Chiều

Thao Tác trên Mảng 1 Chiều

Hướng dẫn các thao tác trên mảng một chiều trong C/C++.

17/09/2020
Mảng Nhiều Chiều

Mảng Nhiều Chiều

Hướng dẫn cách khai báo, khởi tạo và một số thao tác với mảng nhiều chiều trong C++.

17/09/2020
Tìm Hiểu về fstream

Tìm Hiểu về fstream

Kiến thức về file là một trong những kiến thức quan trọng đối với các lập trình viên. Bài viết này trình bày chi tiết về 2 loại ...

07/09/2020
typedef và enum

typedef và enum

Tìm hiểu về typedef và enum trong C++.

17/09/2020
struct và union

struct và union

Tìm hiểu về struct và union trong C/C++.

17/09/2020
Inline Functions Trong C++

Inline Functions Trong C++

Tìm hiểu về về Inline function (hàm nội tuyến) trong ngôn ngữ lập trình C/C++.

17/09/2020
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch ... Case trong Ngôn Ngữ C++

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch ... Case trong Ngôn Ngữ C++

Cơ bản về cơ chế và lập trình với switch ... case trong C/C++.

23/09/2020
Cấu Trúc Rẽ Nhánh If ... Else Trong Ngôn Ngữ C++

Cấu Trúc Rẽ Nhánh If ... Else Trong Ngôn Ngữ C++

Tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh if ... else trong C++.

17/09/2020
Khai Báo Hàm Với C/C++

Khai Báo Hàm Với C/C++

Tìm hiểu về khai báo hàm trong C++.

17/09/2020
Function Prototype

Function Prototype

Tìm hiểu về Function Prototype trong C/C++ và cách sử dụng.

11/09/2020
Hàm sscanf trong Ngôn Ngữ C++

Hàm sscanf trong Ngôn Ngữ C++

Tìm hiểu về hàm sscanf trong C++.

06/09/2020
Thao Tác Với Constant trong C++

Thao Tác Với Constant trong C++

Tìm hiểu về các thao tác với constant trong C++.

06/09/2020
Các Hàm memset() - memcpy() - memcmp() Trong C

Các Hàm memset() - memcpy() - memcmp() Trong C

Giới thiệu về các hàm thao tác trên bộ nhớ trong thư viện string.h trong C++.

01/02/2021
Cơ Bản về Chuyển Kiểu trong C

Cơ Bản về Chuyển Kiểu trong C

Tìm hiểu về chuyển kiểu dữ liệu trong C.

22/09/2020
Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++

Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++

Căn bản về thao tác đọc, ghi text file text và đọc ghi binary file trong C/C++.

01/11/2020
Toán Tử - Độ Ưu Tiên và Trật Tự Kết Hợp

Toán Tử - Độ Ưu Tiên và Trật Tự Kết Hợp

Giới thiệu các loại toán tử, độ ưu tiên và trật tự kết hợp toán tử

20/09/2020
Tổ Chức Bộ Nhớ Chương Trình

Tổ Chức Bộ Nhớ Chương Trình

Tổ chức bộ nhớ của 1 chương trình C/C++ với các segments: Stack segment, Heap segment, Data segment, Code segment.

04/09/2020
Cấp Phát Tĩnh và Cấp Phát Động

Cấp Phát Tĩnh và Cấp Phát Động

Giới thiệu và hướng dẫn cấp phát tĩnh và cấp phát động trong C/C++.

22/09/2020
Từ Khóa const với Con Trỏ

Từ Khóa const với Con Trỏ

Tìm hiểu về const với con trỏ trong C++.

19/09/2020
Con Trỏ Mảng và Mảng Các Con Trỏ

Con Trỏ Mảng và Mảng Các Con Trỏ

Phân biệt con trỏ đến mảng và mảng các con trỏ trong lập trình C/C++.

04/09/2020
Khái Niệm về Chuỗi

Khái Niệm về Chuỗi

Chuỗi là một trong những khái niệm được sử dụng nhiều nhất trong lập trình.

26/09/2020
Hằng Trong C++

Hằng Trong C++

Giới thiệu và tìm hiểu về hằng trong C++.

06/09/2020
Little Endian và Big Endian

Little Endian và Big Endian

Thuật ngữ “big endian” và “little endian” diễn tả sự khác nhau về cách đọc và ghi dữ liệu giữa các nền tảng máy tính. Bài viết ...

21/09/2020
Nhập Xuất Cơ Bản trong C

Nhập Xuất Cơ Bản trong C

Tìm hiểu về thao tác nhập xuất cơ bản trong C.

11/09/2020
Con Trỏ trong C++ - Pointer

Con Trỏ trong C++ - Pointer

Tìm hiểu và hướng dẫn cách sử dụng con trỏ trong C/C++.

04/09/2020
Thao Tác Với Chuỗi Trong C/C++

Thao Tác Với Chuỗi Trong C/C++

Kiến thức cơ bản trong thao tác xử lý chuỗi trong C++.

06/09/2020
Cấp Phát Động trong C++

Cấp Phát Động trong C++

Tìm hiểu cấp phát bộ nhớ động trong C++ và vì sao sử dụng cấp phát động?

11/09/2020
Vòng Lặp For trong C++

Vòng Lặp For trong C++

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

06/09/2020
Sử Dụng Mảng Trong C++

Sử Dụng Mảng Trong C++

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về mảng dữ liệu và cách sử dụng mảng trong C++.

06/09/2020
While và Do...While trong C++

While và Do...While trong C++

Bài viết giới thiệu hai cấu trúc lặp quen thuộc trong C++ while và do… while.

06/09/2020
Type-casting Trong C++

Type-casting Trong C++

Tìm hiểu về chuyển đổi kiểu dữ liệu (type-casting) trong C++.

06/09/2020
Từ Khóa break và continue

Từ Khóa break và continue

Tìm hiểu về từ khoá break và continue trong C++.

06/09/2020
Từ Khóa goto

Từ Khóa goto

Tìm hiểu về cấu trúc điều khiển goto trong C++.

06/09/2020
Nhập Xuất Cơ Bản trong C++

Nhập Xuất Cơ Bản trong C++

Cung cấp các kiến thức cơ bản về nhập xuất chuẩn (standard input/output) trong C++.

06/09/2020
Xây Dựng Hàm có Tham Số Tuỳ Ý trong C

Xây Dựng Hàm có Tham Số Tuỳ Ý trong C

Hướng dẫn xây dựng hàm có tham số tuỳ ý trong C.

19/09/2020
Struct Trong Lập Trình C Và Tư Duy Trừu Tượng Hoá

Struct Trong Lập Trình C Và Tư Duy Trừu Tượng Hoá

Ứng dụng và tư duy trừa tượng hoá của struct trong lập trình C/C++.

19/09/2020
Kiểu Tham Chiếu Trong C++ - Reference

Kiểu Tham Chiếu Trong C++ - Reference

Giới thiệu về kiểu tham chiếu trong C++, hướng dẫn khai báo và sử dụng hiệu quả.

04/09/2020
std::string và Xử Lý Chuỗi trong C++

std::string và Xử Lý Chuỗi trong C++

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện std::string trong C++ xử lý chuỗi.

04/09/2020
Con Trỏ Hàm trong C/C++

Con Trỏ Hàm trong C/C++

Tìm hiểu về khái niệm Function Pointer hay Pointer to Function trong C++.

06/09/2020
Từ Khóa namespace

Từ Khóa namespace

Tìm hiểu về cơ chế namespace trong C++.

06/09/2020
Hiện Thực và Sử Dụng Hàm strcmp - strcpy - strlen trong C/C++

Hiện Thực và Sử Dụng Hàm strcmp - strcpy - strlen trong C/C++

Hướng dẫn sử dụng hàm strlen để lấy độ dài chuỗi, hàm strcmp để so sánh hai chuỗi, hàm strcpy để copy chuỗi trong C.

25/01/2021
Hiện Thực và Sử Dụng Hàm memcmp - memcpy - memset Trong C/C++

Hiện Thực và Sử Dụng Hàm memcmp - memcpy - memset Trong C/C++

Hướng dẫn hiện thực hàm memcpy, memcpy, memset và sử dụng các hàm trong thư viện C string.h.

04/09/2020
Tối Ưu Mã C/C++ Cho Người Mới Bắt Đầu

Tối Ưu Mã C/C++ Cho Người Mới Bắt Đầu

Giới thiệu các phương pháp tối ưu hoá mã nguồn C/C++.

22/09/2020
Conditional Compilation Directives Giải Quyết Xung Đột Include

Conditional Compilation Directives Giải Quyết Xung Đột Include

Hướng dẫn sử dụng conditional directive tránh include file nhiều lần.

15/09/2020
Các Kỹ Thuật Lập Trình Căn Bản

Các Kỹ Thuật Lập Trình Căn Bản

Khi mới bắt đầu học lập trình, thường thì các bạn sẽ giải các bài tập giúp nâng cao khả năng tư duy lập trình. Trong đó, có một ...

19/09/2020
Struct Alignment trong C++

Struct Alignment trong C++

Tìm hiểu về Struct Alignment trong C/C++.

10/09/2020
Virtual Destructor trong C++

Virtual Destructor trong C++

Destructor là phương thức của 1 lớp, tự động được gọi trước khi đối tượng bị thu hồi (thoát khỏi phạm vi, chương trình kết thúc, ...

04/09/2020
Mảng 1 Chiều - Mảng 2 Chiều

Mảng 1 Chiều - Mảng 2 Chiều

Tìm hiểu về mảng 1 chiều, mảng 2 chiều trong C++.

15/09/2020
Một Số Hàm Hữu Ích trong Thư Viện Algorithm C++ (STL)

Một Số Hàm Hữu Ích trong Thư Viện Algorithm C++ (STL)

Giới thiệu thư viện STL trong C++ và một số hàm phổ biến thường dùng.

19/09/2020
Nhập Xuất Cơ Bản trong C/C++

Nhập Xuất Cơ Bản trong C/C++

Bài viết là tiền đề giúp cho người đọc làm quen các thao tác cơ bản với C/C++.

06/09/2020
Chỉ Thị Tiền Xử Lý trong C/C++

Chỉ Thị Tiền Xử Lý trong C/C++

Chỉ thị tiền xử lý là những chỉ thị cung cấp cho bộ tiền xử lý để xử lý những thông tin trước khi bắt đầu quá trình biên dịch. ...

11/09/2020
Giải Thuật Sinh Chuỗi Ngẫu Nhiên

Giải Thuật Sinh Chuỗi Ngẫu Nhiên

Giải thuật sinh chuỗi ngẫu nhiên trong C/C++ phục vụ việc sinh Password hoặc mã dự thưởng.

15/09/2020
Lý Do Tồn Tại Data Alignment (Struct Alignment, Memory Alignment)

Lý Do Tồn Tại Data Alignment (Struct Alignment, Memory Alignment)

Tìm hiểu về Data Alignment trong C++.

10/09/2020
Sự Khác Biệt Giữa const và constexpr

Sự Khác Biệt Giữa const và constexpr

Tìm hiểu về sự khác biệt giữa const và constexpr trong C++.

20/09/2020
Cấp Phát Vùng Nhớ Động - Dùng Như Mảng Hai Chiều

Cấp Phát Vùng Nhớ Động - Dùng Như Mảng Hai Chiều

Bài viết hướng dẫn cấp phát mảng động 2 chiều (hay nhiều chiều) thông qua thao tác con trỏ và cấp phát động.

07/09/2020
Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++

Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++

Biến, các tính chất của biến và các kiểu dữ liệu trong C/C++.

20/09/2020
Xáo Trộn Một Mảng Cho Trước

Xáo Trộn Một Mảng Cho Trước

Hướng dẫn xây dựng thuật toán xáo trộn mảng dành cho C/C++

15/09/2020
Chuyển Một Chuỗi Sang Số Nguyên với atoi trong C++

Chuyển Một Chuỗi Sang Số Nguyên với atoi trong C++

Hướng dẫn sử dụng hàm atoi, thư viện cstdlib chuyển một chuỗi thành một số nguyên trong C/C++.

19/09/2020
Exception Handling trong C++

Exception Handling trong C++

Xử lý ngoại lệ - exception handling hiệu quả với try, catch, throw thông qua ví dụ trong C++.

04/09/2020
Hiển Thị Chuỗi Bit với Ngôn Ngữ C

Hiển Thị Chuỗi Bit với Ngôn Ngữ C

Code mẫu để lấy trạng thái bit ở vị trí bất kỳ, áp dụng trong bài toán in dải bit cho mảng dữ liệu bằng C.

19/09/2020
Con Trỏ Hằng và Hằng Con Trỏ trong C/C++

Con Trỏ Hằng và Hằng Con Trỏ trong C/C++

Phân biệt sự khác nhau giữa con trỏ hằng và hằng con trỏ trong C/C++.

05/11/2020

C++0x

C++11 - Từ Khóa auto

C++11 - Từ Khóa auto

Tìm hiểu về từ khoá auto trong C++.

15/09/2020
C++11 - Từ Khóa decltype

C++11 - Từ Khóa decltype

Tìm hiểu về từ khoá decltype trong C++11.

15/09/2020
C++11 - Lambda

C++11 - Lambda

Tìm hiểu và ứng dụng Lambda - Hàm nặc danh hay Anonymous function trong C++11.

15/09/2020
C++11 - nullptr

C++11 - nullptr

Tìm hiểu về ý nghĩa, cách sử dụng và ứng dụng về nullptr trong C++11.

15/09/2020
C++11 - OOP - override

C++11 - OOP - override

Tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng từ khoá override trong C++11.

15/09/2020
Các Phương Thức Khởi Tạo Đối Tượng trong C++

Các Phương Thức Khởi Tạo Đối Tượng trong C++

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 3 phương pháp khởi tạo đối tượng với C++11 (C++0x): Contructor, Copy Constructor, Move ...

19/09/2020
C++14 - Từ Khóa auto và Khả Năng Tự Động Nhận Kiểu Khi Hiện Thực Một Hàm

C++14 - Từ Khóa auto và Khả Năng Tự Động Nhận Kiểu Khi Hiện Thực Một Hàm

Tìm hiểu về từ khoá auto và khả năng tự động nhận kiểu khi thực hiện một hàm trong C++14.

15/09/2020
C++14 - Generic Lambda

C++14 - Generic Lambda

Tìm hiểu về cách sử dụng Generic Lambda trong C++14.

15/09/2020
Rvalue References và Move Semantics

Rvalue References và Move Semantics

Khái niệm rvalue reference, và ứng dụng để định nghĩa "move semantic" làm giảm tối đa chi phí khi thực hiện việc gán và copy các ...

04/09/2020
C++11 - Smart Pointers - Quản Lý Tài Nguyên

C++11 - Smart Pointers - Quản Lý Tài Nguyên

Tìm hiểu về quản lý tài nguyên với smart pointer trong C++.

18/09/2020
Nạp Chồng Hàm (Function Overloading)

Nạp Chồng Hàm (Function Overloading)

Hướng dẫn nạp chồng hàm - function overloading trong C++.

22/09/2020
9 Tính Năng Quan Trọng trong C++11

9 Tính Năng Quan Trọng trong C++11

C++11 là một phiên bản cải tiến và nâng cấp từ C++98 (hay các bạn vẫn gọi là C++), với những tính năng mới tối ưu hơn, dễ sử ...

02/11/2020
std::thread trong C++

std::thread trong C++

Bài viết giúp người dùng nắm được cơ bản về thread, cách thức sử dụng thread với std::thread trong C++ (C++11). Bài viết này sẽ ...

18/09/2020

Nâng cao

Tối Ưu Hóa - Coding Convention

Tối Ưu Hóa - Coding Convention

Hướng dẫn sử dụng và xây dựng Coding Convention.

26/09/2020
Xử Lý Unicode - UTF-16

Xử Lý Unicode - UTF-16

Giới thiệu về Unicode UTF-16, cách thức mã hóa và giải mã UTF-16.

19/09/2020
Function Objects Hay Functor Với C++

Function Objects Hay Functor Với C++

Giới thiệu, cách sử dụng và ứng dụng Function Objects hay còn được gọi là Functor trong C++. Function Objects cũng khá lạ với ...

18/09/2020
Khảo Sát File Sau Khi Preprocess Với Visual Studio C++

Khảo Sát File Sau Khi Preprocess Với Visual Studio C++

Khảo sát file sau khi preprocess và hoạt của các directive trong C/C++.

18/09/2020
Xử Lý Unicode - UTF-8

Xử Lý Unicode - UTF-8

Giới thiệu về Unicode UTF-8, cách thức mã hóa và giải mã UTF-8.

19/09/2020
Phân Biệt Tham Chiếu và Con Trỏ trong C++

Phân Biệt Tham Chiếu và Con Trỏ trong C++

Phân biệt tham chiếu và con trỏ trong C++ theo phương pháp đơn giản.

19/09/2020
Tối Ưu Hóa - Tối Ưu Hóa Code C++

Tối Ưu Hóa - Tối Ưu Hóa Code C++

Các mẹo tối ưu hóa code làm tăng hiệu suất trong lập trình C++.

26/09/2020
Tối Ưu Hóa - Quản Lý Bộ Nhớ Nhỏ và Phân Mảnh

Tối Ưu Hóa - Quản Lý Bộ Nhớ Nhỏ và Phân Mảnh

Hướng dẫn tạo hệ thống tự cấp phát và thu hồi bộ nhớ dành cho bộ nhớ nhỏ và phân mảnh.

26/09/2020
STL - List Trong C++

STL - List Trong C++

Tìm hiểu về STL, viết tắt của cụm từ Standard Template Library, bộ thư viện chuẩn của C++.

17/09/2020
STL - Vector Trong C++

STL - Vector Trong C++

Hướng dẫn sử dụng STL vector container trong C++, các phương thức duyệt, thêm, chỉnh sửa các phần tử.

08/09/2020
STL - Map Trong C++

STL - Map Trong C++

Sử dụng STL Map trong C++, tìm hiểu, các phương thức thường được dùng trong map.

08/09/2020
Ngôn Ngữ C++ - Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển

Ngôn Ngữ C++ - Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển

Lịch sử phát triển và lý do tại sao C++ lại là nền tảng cho tất cả lập trình viên.

18/09/2020
Identifier - Keyword - Comment

Identifier - Keyword - Comment

Khái quát về cách sử dụng định danh, các từ khoá và chú thích trong ngôn ngữ C++.

23/09/2020
Memory Segment

Memory Segment

Tìm hiểu về Memory Segment, các vùng nhớ cơ bản cho 1 chương trình C++: Stack Segment, Heap Segment, Data Segment, Code Segment.

18/09/2020
Performance của switch-case so với if-else

Performance của switch-case so với if-else

So sánh performance giữa switch-case so với if-else và các kĩ thuật tối ưu của compiler đối với việc định nghĩa switch-case.

18/09/2020
Compiler Warning C4996 và C Run-time Library hay _CRT_SECURE_NO_WARNINGS (CRT)

Compiler Warning C4996 và C Run-time Library hay _CRT_SECURE_NO_WARNINGS (CRT)

Compiler warning C4996 là cảnh báo thường gặp khi sử dụng các hàm strcpy hay scanf trong Visual Studio từ bản 2012 trở đi. Bài ...

04/09/2020
Forward Declaration trong C/C++

Forward Declaration trong C/C++

Lỗi "identifier not found" là một lỗi thường thấy khi build chương trình, đặc biệt là với những chương trình lớn khi mà việc sắp ...

18/09/2020
Rắc Rối Lấy Địa Chỉ Biến Kiểu char và cout

Rắc Rối Lấy Địa Chỉ Biến Kiểu char và cout

Giải pháp trong việc khó khăn lấy địa chỉ lưu trữ của một biến với cout và char trong C++.

18/09/2020
Phép Cộng Trừ Hai Số Lớn

Phép Cộng Trừ Hai Số Lớn

Hướng dẫn và code mẫu cộng trừ 2 số lớn trong C/C++.

19/09/2020
Preprocessor Và #include Directive

Preprocessor Và #include Directive

Tìm hiểu về chỉ thị tiền xử lí (preprocessor) và #include Directive trong C++.

18/09/2020
Hướng Dẫn Sử Dụng Wizard Class (C++) với Visual Studio

Hướng Dẫn Sử Dụng Wizard Class (C++) với Visual Studio

Giới thiệu công cụ quản lý class trực quan - Class Wizard... trong Visual Studio.

23/09/2020
Sử Dụng graphics.h Để Xây Dựng Ứng Dụng Đồ Họa

Sử Dụng graphics.h Để Xây Dựng Ứng Dụng Đồ Họa

Hướng dẫn bạn đọc sử dụng Borland Graphics Interface để xây dựng ứng dụng đồ họa đơn giản, graphics.h hay tên chính xác và đầy ...

22/09/2020
Xử Lý Sự Kiện Chuột và Phím với Borland Graphics Interface - BGI

Xử Lý Sự Kiện Chuột và Phím với Borland Graphics Interface - BGI

Giới thiệu cách lập trình để xử lý sự kiện chuột cũng như bàn phím thông qua thư viện Borland Graphics Interface – BGI bằng ...

22/09/2020
Hàm Tạo Mặc Định trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Hàm Tạo Mặc Định trong Lập Trình Hướng Đối Tượng

Phân tích sự khác biệt giữa hàm tạo mặc định và hàm tạo không đối số trong lập trình hướng đối tượng với C++.

21/09/2020
Các Thao Tác trên Bit

Các Thao Tác trên Bit

Tìm hiểu về các phép tính trên bit - bitwise operator, ví dụ lập trình với bitwise operator bằng code C/C++.

21/09/2020
Static Link Library và Dynamic Link Library

Static Link Library và Dynamic Link Library

Phân tích, tìm hiểu về giai đoạn liên kết thư viện liên kết tĩnh và thư viện liên kết động của chương trình C/C++.

07/11/2020
Tạo GUI trong C++ Sử Dụng Qt

Tạo GUI trong C++ Sử Dụng Qt

Giới thiệu Qt, hướng dẫn download, cài đặt tích hợp với Visual Studio và trình bày demo cơ bản để sử dụng Qt.

22/09/2020
Các Thao Tác Kinh Điển với Mảng 2 Chiều và Ứng Dụng

Các Thao Tác Kinh Điển với Mảng 2 Chiều và Ứng Dụng

Ứng dụng mảng 2 chiều vào thực tế thông qua ví dụ xoay ảnh.

20/09/2020
Build Chương Trình C/C++ bằng GCC

Build Chương Trình C/C++ bằng GCC

Hướng dẫn build chương trình C/C++ bằng GCC thông qua Terminal cơ bản từng bước chi tiết.

09/12/2020
Build Chương Trình C/C++ bằng GCC - Nâng Cao

Build Chương Trình C/C++ bằng GCC - Nâng Cao

Hướng dẫn build chương trình C/C++ bằng GCC thông qua Terminal với project nhiều file và link thư viện.

15/12/2020
Đo Lường Thời Gian Thực Thi Của Hàm trong C++

Đo Lường Thời Gian Thực Thi Của Hàm trong C++

Cách thức đo thời gian thực thi của hàm trong C/C++ để ước lượng hiệu suất của chương trình.

04/11/2020

Win32 API

Project Mẫu GDI+ với C++ Win32 API

Project Mẫu GDI+ với C++ Win32 API

Project mẫu Win32 API GDI+ đã được cấu hình sẵn dành cho các dự án hoặc đồ án môn học liên quan đến đồ họa căn bản.

18/09/2020
Hello MFC - Giới Thiệu và Tạo Project MFC

Hello MFC - Giới Thiệu và Tạo Project MFC

Giới thiệu về MFC và tạo project đầu tiên với MFC bằng Visual Studio.

19/09/2020
Hello MFC - Các Control Cơ Bản trong MFC

Hello MFC - Các Control Cơ Bản trong MFC

Giới thiệu và hướng dẫn thao tác với control trong MFC.

19/09/2020
Lập Trình Win32 API - Phần 1: Tổng Quan

Lập Trình Win32 API - Phần 1: Tổng Quan

Khởi tạo project dụng Win32 API xây dựng ứng dụng giao diện Windows Form với C++.

18/09/2020
Lập Trình Win32 API - Phần 2: Tạo Cửa Sổ Cơ Bản

Lập Trình Win32 API - Phần 2: Tạo Cửa Sổ Cơ Bản

Hệ điều hành Windows cung cấp các cửa sổ Window. Có thể sử dụng Win32 API để tạo các cửa sổ này, là nền tảng cho ứng dụng về mặt ...

18/09/2020
Lập Trình Win32 API - Phần 3: Tạo Và Sử Dụng Resource

Lập Trình Win32 API - Phần 3: Tạo Và Sử Dụng Resource

Resource - tài nguyên là một sức mạnh lớn trong việc lập trình bao gồm ứng dụng. Bài viết sau hướng dẫn phương pháp tạo và sử ...

18/09/2020
Mở File Và Đường Dẫn Bất Kỳ Với Phương Thức ShellExcute()

Mở File Và Đường Dẫn Bất Kỳ Với Phương Thức ShellExcute()

Hướng dẫn mở file trong chương trình bằng hàm ShellExcute() trong C++ Win32 API.

18/09/2020
Thao Tác với XML Sử Dụng TinyXML trong C++

Thao Tác với XML Sử Dụng TinyXML trong C++

Hướng dẫn thao tác với XML sử dụng TinyXML trong C++.

19/09/2020
Đường Cong Bézier với GDI+ - C++ Win32 API

Đường Cong Bézier với GDI+ - C++ Win32 API

Giới thiệu đường cong Bézier và tạo đường cong Bézier dựa bằng GDI+ với C++ Win32 API.

18/09/2020
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28.36205514
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2021