STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Build Chương Trình C/C++ bằng GCC - Nâng Cao

  Hướng dẫn build chương trình C/C++ bằng GCC thông qua Terminal với project nhiều file và link thư viện.
  03/11/2020 15/12/2020 6 phút đọc
  Build Chương Trình C/C++ bằng GCC - Nâng Cao

  Trong hầu hết project C/C++ gồm nhiều file và nhiều module, sử dụng thêm các thư viện liên kết, và GCC có thể hỗ trợ build 1 chương trình như vậy.

  Nhắc lại về kiến thức cũ

  Để build 1 chương trình, sử dụng cú pháp như sau:

  gcc -Wall -o <file thực thi> <các file nguồn>
  • -Wall: chỉ định gcc xuất ra tất cả các warning trong quá trình build.
  • -o: chỉ định gcc build source file thành file thực thi (excutable).
  • <file thực thi>: là tên file output sau quá trình build và link các thư viện.
  • <các file nguồn>: các file nguồn đầu vào (.c/.cpp) để build.

  Hoặc

  gcc -c <các source cần build>

  Để build source file thành các file object (chưa build và link ra file thực thi).

  gcc -Wall -o main main.c

  Hoặc

  gcc -c main.c
  gcc -Wall -o main main.o

  Và để chạy chương trình sử dụng lệnh.

  ./main

  Các bước để build 1 chương trình C/C++

  Quá trình build 1 chương trình trải qua 4 bước như dưới đây:

  • Bước 1: Preprocessing - bộ tiền xử lý thay thế giá trị của các directive: #define, #include, #if, ... trong file mã nguồn .h và .cpp.
  • Bước 2: Compilation - trình biên dịch chuyển mã nguồn thành mã assembly.
  • Bước 3: Assemble - chuyển từ mã assembly sang mã nhị phân (mã máy - machine code).
  • Bước 4: Linking - tiến hành liên kết các module và các thư viện liên kết thành file thực thi.

  Build module C/C++ với GCC

  Giả sử trong Project có 1 module math, chức năng tính toán cộng trừ nhân chia.

  Trong thư mục math có 2 file là math.h định nghĩa prototype của các hàm và math.c hiện thực các prototype trong math.h.

  File math.h

  #ifndef __MATH_H__
  #define __MATH_H__
  
  int add(int a, int b);
  int sub(int a, int b);
  int mul(int a, int b);
  int div(int a, int b);
  
  #endif

  File math.c

  #include "math.h"
  
  int add(int a, int b)
  {
  	return a + b;
  }
  
  int sub(int a, int b)
  {
  	return a - b;
  }
  
  int mul(int a, int b)
  {
  	return a * b;
  }
  
  int div(int a, int b)
  {
  	return a / b;
  }

  File main.c 

  #include <stdio.h>
  #include "math/math.h"
  
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  	printf("Add: %d\n", add(5, 6));
  	printf("Sub: %d\n", sub(10, 6));
  	printf("Mul: %d\n", mul(5, 40));
  	printf("Div: %d\n", div(60, 6));
  	return 0;
  }

  Trong file main.c sử dụng module math, vì vậy trước chi build main.c phải build math.c sau đó link math.o (được build từ math.c).

  • Bước 1: build module math
   • gcc -c math/math.c
   • Sau khi build sẽ được file math.o
  • Bước 2: link math.omain.c
   • gcc -Wall -o main math.o main.c
   • Sau khi chạy xong sẽ tạo được file thực thi main.

  Thực thi file main bằng lệnh:

  ./main

  Kết quả:

  Add: 11
  Sub: 4
  Mul: 200
  Div: 10

  Đây là cách build module C/C++ sử dụng GCC, từ cách làm này có thể build và link các thư viện ngoài ví dụ như FFmpeg, OpenCV, FreeType, SDL, ...

  Link thư viện với GCC

  Sơ lược thư viện liên kết tĩnh - Static Library

  Trong Linux thư viện liên kết tĩnh có phần mở rộng là .a, khi link thư viện liên kết tĩnh với mã để tạo ra file thực thi thì GCC sẽ nạp tất cả mã của thư viện liên kết tĩnh vào file thực thi, vì vậy kích thước của file thực thi lúc này sẽ tăng lên.

  Sơ lược thư viện liên kết động - Dynamic Library

  Trong Linux thư viện liên kết động có phần mở rộng là .so, khác với thư viện liên kết tĩnh, khi link thư viện liên kết động mã thực thi sẽ không link vào file thực thi. Khi thực thi chương trình mới tìm các thư viện liên kết động và nạp vào bộ nhớ. Vì vậy mà file thực thi sau khi link xong sẽ không gia tăng kích thước từ thư viện.

  Cả 2 thư viện này đều chứa mã nhị phân và có những file header .h chứa các prototype của các hàm trong thư viện.

  Đa số các thư viện lớn như FFmpeg, OpenCV, SDL sau khi build xong sẽ tạo thư viện liên kết động và cả thư viện liên kết tĩnh.

  Dưới đây là 1 đoạn mã sử dụng OpenCV

  #include <iostream>
  #include <opencv2/core/core.hpp>
  #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  
  using namespace std;
  using namespace cv;
  
  int main(int argc, char* argr[])
  {
  	cout << Mat::zeros(4, 4, CV_8UC1);
  
  	return 0;
  }

  Vậy làm sao build được chương trình này?

  1. Cần chỉ định cho gcc đường dẫn chứa các file header của thư viện sử dụng -I
  2. Cần chỉ định cho gcc đường dẫn chứa các file library của thư viện sử dụng -L
  3. Cần link các module thư viện liên kết.

  Ví dụ thư viện OpenCV sẽ có:

  • /usr/local/include: đường dẫn chứa header của thư viện.
  • /usr/local/lib: đường dẫn chứa lib của thư viện.

  Và các module của OpenCV:

  ImageMagick            libcairo-gobject.a             libopencv_calib3d.dylib         libpcre32.dylib
  cairo               libcairo-gobject.dylib           libopencv_core.3.1.0.dylib       libpcrecpp.o.dylib
  cmake               libcairo-script-interpreter.2.dylib    libopencv_core.3.1.dylib        libpcrecpp.a
  dtrace               libcairo-script-interpreter.a       libopencv_core.dylib          libpcrecpp.dylib
  gio                libcairo-script-interpreter.dylib     libopencv_features2d.3.1.0.dylib    libpcreposix.o.dylib
  girepository-1.0          libcairo.2.dylib              libopencv_features2d.3.1.dylib     libpcreposix.a
  glib-2.0              libcairo.a                 libopencv_features2d.dylib       libpcreposix.dylib
  gobject-introspection       libcairo.dylib               libopencv_flann.3.1.0.dylib       libpixman-1.0.dylib
  itc14.0.0             libfontconfig.1.dylib           libopencv_flann.3.1.dylib        libpixman-1.a
  libMagick++-6.916.6.dylib     libfontconfig.a              libopencv_flann.dylib          libpixman-1.dylib
  libMagick++-6.Q16.a        libfontconfig.dylib            libopencv_highgui.3.1.0.dylib      libpng.a
  libMagick++-6.916.dylib      libfreetype.6.dylib            libopencv_highgui.3.1.dylib       libpng.dylib
  libMagick++-6.916.la        libfreetype.a               libopencv_highgui.dylib         libpng16.16.dylib
  libMagickCore-6.916.2.dylib    libfreetype.dylib             libopencv_imgcodecs.3.1.0.dylib     libpng16.a
  libMagickCore-6.916.a       libfreetype.la               libopencv_imgcodecs.3.1.dylib      libpng16.dylib
  libMagickCore-6.Q16.dylib     libfribidi.0.dylib             libopencv_imgcodecs.dylib        libpostproc.54.0.100.dylib
  libMagickCore-6.916.la       libfribidi.dylib              libopencv_imgproc.3.1.0.dylib      libpostproc.54.dylib
  libMagickWand-6.916.2.dylib    libgio-2.0.0.dylib             libopencv_imgproc.3.1.dylib       libpostproc.a
  libMagickWand-6.Q16.a       libgio-2.0.a                libopencv_imgproc.dylib         libpostproc.dylib
  libMagickWand-6.916.dylib     libgio-2.0.dylib              libopencv_m1.3.1.0.dylib        libswresample.2.1.100.dylib
  libMagickWand-6.Q16.la       libgirepository-1.0.1.dylib        libopencv_m1.3.1.dylib         libswresample.2.dylib
  libSDL2-2.0.0.dylib        libgirepository-1.0.a           libopencv_ml.dylib           libswresample.a
  libSDL2.a             libgirepository-1.0.dylib         libopencv_objdetect.3.1.0.dylib     libswresample.dylib
  libSDL2.dylib           libglib-2.0.0.dylib            libopencv_objdetect.3.1.dylib      libswscale.4.1.100.dylib
  libSDL2.la             libglib-2.0.a               libopencv_objdetect.dylib        libswscale.4.dylib
  libSDL2_test.a           libglib-2.0.dylib             libopencv_photo.3.1.0.dylib       libswscale.a
  libSDL2main.a           libgmodule-2.0.0.dylib           libopencv_photo.3.1.dylib        libswscale.dylib
  libass.5.dylib           libgmodule-2.0.a              libopencv_photo.dylib          libtc18.6.dylib
  libass.a              libgmodule-2.0.dylib            libopencv_shape.3.1.0.dylib       libtclstub8.6.a
  libass.dylib            libgobject-2.0.0.dylib           libopencv_shape.3.1.dylib        libtiff.5.dylib
  libavcodec.57.48.101.dylib     libgobject-2.0.a              libopencv_shape.dylib          libtiff.a
  libavcodec.57.dylib        libgobject-2.0.dylib            libopencv_stitching.3.1.0.dylib     libtiff.dylib
  libavcodec.a            libgthread-2.0.0.dylib           libopencv_stitching.3.1.dylib      libtiffxx.5.dylib
  libavcodec.dylib          libgthread-2.0.a              libopencv_stitching.dylib        libtiffxx.a
  libavdevice.57.0.101.dylib     libgthread-2.0.dylib            libopencv_superres.3.1.0.dylib     libtiffxx.dylib
  libavdevice.57.dylib        libharfbuzz-gobject.o.dylib        libopencv_superres.3.1.dylib      libtk8.6.dylib
  libavdevice.a           libharfbuzz-gobject.a           libopencv_superres.dylib        libtkstub8.6.a
  libavdevice.dylib         libharfbuzz-gobject.dylib         libopencv_ts.a             libxvidcore.4.dylib
  libavfilter.6.47.100.dylib     libharfbuzz-icu.o.dylib          libopencv_video.3.1.0.dylib       libxvidcore.a
  libavfilter.6.dylib        libharfbuzz-icu.a             libopencv_video.3.1.dylib        node_modules
  libavfilter.a           libharfbuzz-icu.dylib           libopencv_video.dylib          pkgconfig
  libavfilter.dylib         libharfbuzz.o.dylib            libopencv_videoio.3.1.0.dylib      python2.7
  libavformat.57.41.100.dylib    libharfbuzz.a               libopencv_videoio.3.1.dylib       sqlite3.7.15.1
  libavformat.57.dylib        libharfbuzz.dylib             libopencv_videoio.dylib         tcl8

  Gõ lệnh để build như sau:

  g++ -Wall -o main main.cpp -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lopencv_calib3d -lopencv_core -lopencv_features2d -lopencv_flann -lopencv_highgui -lopencv_imgcodecs -lopencv_imgproc -lopencv_ml -lopencv_objdetect -lopencv_photo -lopencv_shape -lopencv_stitching -lopencv_superres -lopencv_ts -lopencv_video -lopencv_videoio -lopencv_videostab

  Vì OpenCV được viết bằng C++ nên sử dụng g++ để build thay vì dùng gcc:

  Sau khi gõ dòng lệnh ./main để thực thi chương trình, kết quả như sau:

  [ 0,  0,  0,  0;
    0,  0,  0,  0;
    0,  0,  0,  0;
    0,  0,  0,  0 ]

  1 nhược điểm rất lớn là cần gõ trên Terminal khá nhiều nếu project có rất nhiều file .c. Để khắc phục nhược điểm này có thể viết makefile.

  Nếu sử dụng IDE để thao tác thì việc link các thư viện này hoàn toàn tương tự, có thể xem clip link thư viện OpenCV trong Xcode:

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Modern C++

  Modern C++

  STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình C++.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021