STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++

  Căn bản về thao tác đọc/ghi file trong C++.
  22/07/2015
  12/10/2020
  4 phút đọc
  Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++

  Đọc và ghi file là những kĩ thuật quan trọng và sử dụng rất nhiều trong lập trình. Hầu như không có một ứng dụng nào có giá trị sử dụng mà không sử dụng đến những kĩ thuật này.

  • Khi làm một game, cần đọc file để tải map, hoặc lưu lại điểm save.
  • Khi làm một ứng dụng quản lý, việc lưu trữ các thông tin quan trọng vào file còn quan trọng hơn nữa.

  Dự án càng lớn, việc xử lý file càng nhiều và phức tạp. Do đó, thành thạo trong việc thao tác với file là điều rất cần thiết.

  Mở file bằng fopen()

  Công việc đầu tiên là phải include thư viện stdio.h - thư viện chuẩn của C có đầy đủ các phương thức để đọc và ghi file

  Cú pháp của fopen()

  FILE *fopen(const char *fileName, const char *mode);

  Trong đó:

  • fileName là tên của file hoặc đường dẫn đến file cần mở.
  • mode là các chế độ để xử lý file.

  Ta có các mode sau:

  Mode Mô tả
  r Mở một file có sẵn để đọc
  w Tạo file mới để ghi, nếu file có sẵn thì sẽ bị ghi mới hoàn toàn
  a Mở một file để ghi từ vị trí cuối cùng của file, nếu file không tồn tại sẽ tạo mới
  r+ Mở một file có sẵn để đọc và ghi
  w+ Tạo file mới để đọc và ghi, nếu file có sẵn thì sẽ bị ghi mới hoàn toàn
  a+ Mở một file để để đọc và ghi. Có thể đọc từ đầu file, nhưng khi ghi thì ghi từ vị trí cuối cùng của file, nếu file không tồn tại sẽ tạo mới

  Ngoài ra, còn có các mode để xử lý file nhị phân như sau: rb, wb, ab, rb+, wb+, ab+, r+b, a+b

  Hàm fopen() sẽ trả về NULL khi không mở được file, ví dụ trong trường hợp file bị xóa.

  Đọc và ghi file thông thường

  Ví dụ có file info.text nội dung như sau và muốn xuất thông tin ra màn hình:

  Vinh 19
  Huy 5
  Amy 10
  MinhHieu 4

  Làm như sau:

  int main()
  {
  	FILE *fp = fopen("info.txt", "r");
  	
  	if (fp == NULL)
  	{
  		printf("Can't open file!");
  	}
  
  	char authors[20];
  	int numberOfArticles;
  
  	while (fscanf(fp, "%s %d", authors, &numberOfArticles) != EOF)
  	{
  		printf("%s %d\n", authors, numberOfArticles);
  	}
  
  	fclose(fp);
  	
  	return 0;
  }

  Trong đó:

  int fscanf(const char *fileName, const char *format, ...);

  Hàm này có tác dụng giống như scanf(), nhưng đọc dữ liệu từ file theo format chứ không phải từ bàn phím như scanf(). fscanf() sẽ trả về EOF (End Of Flie) khi đọc đến cuối file.

  Tương tự hàm fprintf() sẽ có chức năng tương tự như printf(), ghi dữ liệu vào file theo _Format.

  Hàm fclose() là hàm bắt buộc phải sử dụng khi hoàn thành thao tác với 1 file - đóng file đó lại sau khi đã xử lý xong.

  Đọc và ghi file theo nhị phân

  Mọi file thực chất đều là file nhị phân, vì vậy khuyến khích sử dụng cách này để thao tác với file.

  Cách làm như sau, xây dựng 1 hàm đọc để đọc file theo kiểu nhị phân, hàm sẽ trả về 1 mảng kiểu char để lưu toàn bộ dữ liệu của file:

  void readFile(const char* filePath, char *&buff, long &fileSize)
  {
      FILE *pFile = fopen(filePath, "rb");
  
      if (pFile == NULL)
          return;
  
      fseek(pFile, 0, SEEK_END);
      fileSize = ftell(pFile);
      fseek(pFile, 0, SEEK_SET);
  
      buff = new char[fileSize];
      fread(buff, 1, fileSize, pFile);
      fclose(pFile);
  }
  

  Chú ý một số điểm sau:

  fseek(pFile, 0, SEEK_END);

  Tưởng tượng có 1 con trỏ văn bản đang nhấp nháy ở trong file, hàm này sẽ đưa vị trí của con trỏ đó về cuối file.

  fileSize = ftell(pFile);

  Hàm ftell() sẽ trả về số bytes tính từ đầu file đến vị trí của con trỏ văn bản, do tác dụng của hàm fseek() phía trên sẽ lấy được kích thước của file.

  fseek(pFile, 0, SEEK_SET); 

  Hàm này sẽ đưa vị trí của con trỏ đó về đầu file.

  size_t fread(void *ptr, size_t size_of_an_element,
  			size_t number_of_elements,
  			FILE *_File);

  Dùng hàm fread() để đọc dữ liệu từ File vào mảng ptr, với tham số truyền vào là tổng kích thước cần đưa và kích thước của từng phần tử dữ liệu, ở đây dùng mảng char và muốn đưa toàn bộ nên hàm sẽ là:

  fread(buff, 1, fileSize, pFile);

  Để ghi một file, cần có một mảng buff đang chứa dữ liệu cần ghi vào file và đã tính toán được kích thước file, có hàm ghi file như sau:

  void writeFile(const char* filePath, char *buff, long fileSize)    
  {    
      FILE *pFile = fopen(filePath, "wb");
          
      if (pFile == NULL)
      {
          return;
      }
  
      fwrite(buff, 1, fileSize, pFile);
      fclose(pFile);
  }
  0 Bình luận
  Modern C++

  Modern C++

  STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình C++.

  Đề xuất

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#
  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có ...
  Đọc Ghi File Cơ Bản với fstream
  Sử dụng fstream để đọc file, ghi file, xử lý file đơn giản trong C++.
  04/08/2014

  Khám phá

  Đọc và Ghi File trong Python
  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản ...
  28/03/2015
  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh với FreeImage trong C++
  Hướng dẫn sử dụng FreeImage để đọc, ghi, xử lý ảnh trong C++.
  28/09/2014
  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV
  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các ...
  Các Kiến Thức Cần Có Cho 1 Dự Án C#
  Lộ trình, kiến thức cần chuẩn bị cho dự án C# dành cho người mới.
  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản
  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...
  Tổng Quan về Ngôn Ngữ Lập Trình Java
  Java là 1 trong những ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi ...
  Nhập Xuất Cơ Bản trong C
  Tìm hiểu về thao tác nhập xuất cơ bản trong C.
  28/07/2015
  Ngôn Ngữ C++ - Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển
  Lịch sử phát triển và lý do tại sao C++ lại là nền tảng cho tất cả lập ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020