STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Chỉ Thị Tiền Xử Lý trong C/C++

  Chỉ thị tiền xử lý là những chỉ thị cung cấp cho bộ tiền xử lý để xử lý những thông tin trước khi bắt đầu quá trình biên dịch. Tất cả các chỉ thị tiền xử lý đều bắt đầu với với # như #include, #if, #define...
  10/08/2016
  11/09/2020
  8 phút đọc
  Chỉ Thị Tiền Xử Lý trong C/C++

  Chỉ thị tiền xử lý (preprocessor directives)

  Chỉ thị tiền xử lý là những chỉ thị cung cấp cho bộ tiền xử lý để xử lý thông tin trước khi bắt đầu quá trình biên dịch.

  Tất cả các chỉ thị tiền xử lý đều bắt đầu với với # và không kết thúc bằng dấu chấm phẩy ; khi kết thúc.

  Để cho dễ phân biệt chúng ta chia thành 3 nhóm chính đó là:

  • Chỉ thị chèn tệp (#include).
  • Chỉ thị định nghĩa cho tên (#define macro).
  • Chỉ thị biên dịch có điều kiện (#if, #else, #elif, #endif, ...).

  Chỉ thị chèn tệp (#include)

  Ở nhóm này chỉ có một chỉ thị đó là #include. Đây là chỉ thị cho phép chèn nội dung một file khác vào file đang viết.

  Cú pháp 1:

  #include <file_name>
  

  Với cú pháp 1 (dùng dấu ngoặc nhọn), bộ tiền xử lý sẽ tìm file_name có sẵn trong SDK và chèn vào file đang viết, nếu tìm không thấy file_name sẽ gây ra lỗi. Các file có sẵn trong SDK như stdio.h, math.h, conio.h, ….

  Ví dụ:

  #include <stdio.h>

  Cú pháp 2:

  #include "file_name"

  Khi sử dụng cú pháp 2 (dùng dấu nháy đôi), bộ tiền xử lý sẽ tìm file_name trong các thư mục trên máy tính, khi tìm không thấy thì tiếp tục tìm trong các file có sẵn trong SDK. Nếu tìm được file_name thì chèn nội dung file_name vào file đang thao tác, nếu vẫn không tìm thấy file_name thì sinh ra báo lỗi.

  Ví dụ:

  #include "Hello.h"

  Để hiểu bạn hình dung rõ hơn về cơ chế hoạt động của chỉ thị #include thì bạn theo dõi ví dụ sau đây.

  Giả sử file Student.h có nội dung như sau:

  struct Student
  {
  	int	m_id;
  	char*	m_name;
  };

  Trong file main.cpp, nếu muốn sử dụng struct Student thì phải #include "Student.h".

  // main.cpp
  #include "Student.h"
  
  int main()
  {
  	struct Student Nguyen;
  	return 0;
  }

  Việc #include "Student.h" giống như việc chép tất cả các đoạn code trong file Student.h vào file main.cpp.

  struct Student
  {
  	int		m_id;
  	char*	m_name;
  };
  
  int main()
  {
     struct Student Nguyen;
     return 0;
  }
  

  Chỉ thị định nghĩa cho tên (#define macro) 

  Ở nhóm này gồm các chỉ thị #define, #undef.

  Chỉ thị #define

  Chỉ thị #define không có đối số

  Cú pháp:

  #define identifier replacement-list

  Chỉ thị này có tác dụng thay thế tên (identifier) bằng một dãy kí tự sau nó, khi dãy kí tự thay thế quá dài và sang dòng mới thì có thể sử dụng dấu \ vào cuối dòng trước.

  Ví dụ:

  #define STDIO "stdio.vn" // định nghĩa cho STDIO

  Trong hàm main ta thực hiện lệnh sau:

  printf(STDIO); // tương đương với printf("stdio.vn");

  Phạm vi của tên được định nghĩa bởi #define là lúc từ khi nó được định nghĩa cho đến cuối tệp.

  Có thể dùng #define định nghĩa như tên hàm, một biểu thức, một đoạn chương trình bằng một tên, với cách sử dụng này thì chương trình của chúng ta sẽ ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

  Ví dụ:

  #define output printf("stdio.vn");

  Trong hàm main tôi thực hiện câu lệnh sau:

  output;  // printf("stdio.vn");

  Những điểm cần chú ý của chỉ thị #define cho cách sử dụng trên:

  • Khi định nghĩa một biểu thức ta nên đặt nó trong trong cặp dấu ngoặc tròn.

  Ví dụ:

  #define SUM 5+8

  Khi ta gán size = SUM không xảy ra vấn đề gì nhưng khi gán size = 5 * SUM thì tương đương với size = 5 * 5+8 chứ không phải là size = 5 * (5 + 8). Do đó, người ta thường dùng #define SUM (5+8).

  • Khi định nghĩa đoạn chương trình gồm nhiều câu lệnh thì ta nên đặt trong cặp ngoặc { }.

  Ví dụ:

  #define HELLO { printf(“Hello STDIO\n”); printf(“stdio.vn”); }
  
  void main()
  {
     bool x = true;
     if(x) HELLO;
  }

  Đoạn chương trình trên sẽ cho ra kết quả sau khi x = true:

  Hello STDIO
  stdio.vn

  Khi gán x = false thì không in ra màn hình.

  Nhưng khi ta bỏ ngoặc {thì đoạn code sẽ như sau:

  #define HELLO  printf("Hello STDIO\n"); printf("stdio.vn");
  

  Thì ngay cả khi x = false vẫn in ra màn hình:

  stdio.vn
  

  Chỉ thị #define có đối số

  Ngoài cách sử dụng #define như trên, chúng ta còn có thể dùng #define để định nghĩa các macro có đối giống như hàm. Để rõ hơn thì bạn theo dõi ví dụ định nghĩa một macro tính tổng của 2 giá trị.

  #define SUM(x,y) (x)+(y)

  Khi đó câu lệnh

  int z = SUM(x*2, y*3);

  Được thay bằng

  int z = (x*2) + (y*3);
  

  Các điểm cần lưu ý:

  • Giữa macro và dấu không được tồn tại khoảng trắng.
  • Để tránh rủi ro không mong muốn thì khi viết các biểu thức định nghĩa cho macro, các đối tượng hình thức (như x và y ở ví dụ trên) thì nên có cặp ngoặc ( bao quanh. Để minh họa cho điều này thì ta đến với ví dụ sau:
  #define MUL(x,y) x*y
  
  void main()
  {
     printf("%d",MUL(5+3, 10));
  }
  

  Khi đó trình biên dịch thay MUL(5+3, 10) bằng 5+3*10 và ta nhận đáp án 35 thay vì 80 như ta mong muốn.

  Chỉ thị #undef

  Cú pháp:

  #undef identifier 

  Khi ta cần định nghĩa lại một tên mà ta đã định nghĩa trước đó thì ta sử dụng #undef để hủy bỏ định nghĩa đó và sử dụng #define định nghĩa lại cho tên đó.

  Ví dụ:

  #define STDIO "Hello STDIO"   // Định nghĩa cho tên STDIO là "Hello STDIO"
  
  #undef STDIO           // Hủy bỏ định nghĩa cho tên STDIO
  
  #define STDIO "Welcome to STDIO" // Định nghĩa lại cho tên STDIO là "Welcome to STDIO"

  Chỉ thị biên dịch có điều kiện

  Ở nhóm này gồm các chỉ thị #if, #elif, #else#ifdef#ifndef.

  Các chỉ thị #if, #elif, #else.

  Cú pháp:

  #if constant-expression_1
  // Đoạn chương trình 1
  
  #elif  constant-expression_2
  // Đoạn chương trình 2
  
  #else
  //Đoạn chương trình 3
  
  #endìf

  Nếu constant-expression_1 true thì chỉ có đoạn chương trình 1 sẽ được biên dịch, trái lại nếu constant-expression_1 false thì sẽ tiếp tục kiểm ta đến constan-expression_2. Nếu vẫn chưa đúng thì đoạn chương trình trong chỉ thị #else được biên dịch .

  Các constant-expression là biểu thức mà các toán hạng trong đó đều là hằng, các tên đã được định nghĩa bởi các #define cũng được xem là các hằng.

  Các chỉ thị #ifdef, #ifndef.

  Một cách biên dịch có điều kiện khác đó là sử dụng #ifdef#ifndef, được hiểu như là Nếu đã định nghĩa và Nếu chưa được định nghĩa.

  Chỉ thị #ifdef.

  #ifdef identifier
     //Đoạn chương trình 1
  
  #else
     //Đoạn chương trình 2
  
  #endif

  Nếu indentifier đã được định nghĩa thì đoạn chương trình 1 sẽ được thực hiện. Ngược lại nếu indentifier chưa được định nghĩa thì đoạn chương trình 2 sẽ được thực hiện.

  Chỉ thị #indef

  #ifndef identifier
       //Đoạn chương trình 1 
  
  #else 
       //Đoạn chương trình 2 
  
  #endif

  Với chỉ thị #ifndef thì cách thức hoạt động ngược lại với #ifdef.

  Ví dụ:

  #ifdef    MAX          // Nếu MAX đã được định nghĩa
           #undef MAX       // Hủy bỏ MAX
           #define MAX 100     // Định nghĩa lại MAX 
  
  #else              // Nếu MAX chưa được đinh nghĩa 
           #define MAX 1      // Định nghĩa MAX
  
  #endif

  Các chỉ thị điều kiện ở trên, thường được sử dụng cho việc xử lý xung đột thư viện khi chúng ta #include nhiều thư viện như ở ví dụ dưới đây:

  Tôi có một file A.h.

  //file A.h
  
     Source code B
  

  Giả sử có các file B.hC.h và 2 file này đều cần nội dung của file A.h, vì thế tôi #include "A.h" vào file B.h C.h.

  //file B.h
  #include"A.h"
  
     Source code B
  //file C.h
  #include"A.h"
  
     Source code C
  

  File main.cpp của tôi #include "B.h"#include "C.h", khi đó nội dụng file main.cpp trở thành.

  //file main.cpp
  #include"B.h"
  #include"C.h"
  
     Source code file main

  Chúng ta có thể hình dung file main.cpp như sau:

  //file main.cpp
     //#inlude"B.h"
     Source code A
     Source code B  
     
      //#include"C.h"
     Source code A
     Source code C
     
     Source code file main
  

  Như ta thấy nội dung file A.h sẽ được chép 2 lần sang file main.cpp, bởi vì khi ta #include "B.h" thì nội dung file B.h(có cả nội dung file A.h) đã được chép sang file main.cpp. Ta tiếp tục #include "C.h" thì nội dung file C.h (có cả nội dung file A.h) đã được chép sang file main.cpp. Vì thế, nội dung của file A.h được chép 2 lần trong file main.cpp và khi ta biên dịch thì trình biên dịch sẽ báo lỗi. Để khắc phục lỗi này thì tôi sử dụng chỉ thị #ifndef, #define vào trong file A.h.

  #ifndef   __A_H__
  #define   __A_H__
  
     Source code A
  
  #endif  // __AH__ 

  Khi đó nội dung file main.cpp chúng ta có thể hình dung:

  //file main.cpp
  
  //#include"B.h"
  #ifndef   __A_H__
  #define   __A_H__
  
     Source code A
  
  #endif  // __AH__ 
  
      Source code B
  
  //#include"C.h"
  #ifndef   __A_H__ 
  #define   __A_H__
   
     Source code A
   
  #endif  // __AH__ 
  
      Source code C
      
     Source code file main

  Cơ chế hoạt động:

  • Từ dòng 4-9: __A_H__ chưa được định nghĩa nên cho phép chép nội dung file A.h vào main.cpp.
  • Dòng 11: Nội dung file B.h.
  • Từ dòng 14-19: Ở trên __A_H__ đã được định nghĩa nên không cho phép chép nội dung file A.h vào main.cpp.
  • Dòng 21: Nội dung file C.h.
  0 Bình luận
  Modern C++

  Modern C++

  STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình C++.

  Đề xuất

  9 Tính Năng Quan Trọng Trong C++11
  C++11 là một phiên bản cải tiến và nâng cấp từ C++98 (hay các bạn vẫn ...
  13/08/2015
  std::string và Xử Lý Chuỗi trong C++
  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện std::string trong C++ xử lý ...
  15/08/2015

  Khám phá

  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Các Phép Toán Hình Thái Học
  Giới thiệu những thuật toán cơ sở trong xử lý hình thái học, những thuật ...
  C++11 - Smart Pointers - Quản Lý Tài Nguyên
  Tìm hiểu về quản lý tài nguyên với smart pointer trong C++.
  06/12/2014
  Preprocessor Và #include Directive
  Tìm hiểu về chỉ thị tiền xử lí (preprocessor) và #include Directive ...
  Bản Chất Của Biến Trong C/C++
  Tìm hiểu về bản chất của biến trong C++.
  16/01/2015
  CBP-6: Hàng Đợi Chỉ Lệnh
  Chuẩn hóa các thao tác nhận và xử lý chỉ lệnh từ Component trong mô hình ...
  Exception Handling trong C++
  Xử lý ngoại lệ - exception handling hiệu quả với try, catch, throw thông ...
  24/05/2018
  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh với FreeImage trong C++
  Hướng dẫn sử dụng FreeImage để đọc, ghi, xử lý ảnh trong C++.
  28/09/2014
  Phép Tích Chập Trong Xử Lý Ảnh (Convolution)
  Convolution là kỹ thuật quan trọng trong Xử Lý Ảnh, được sử dụng chính ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020