STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

  Tìm hiểu về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP.
  20/02/2017
  07/09/2020
  3 phút đọc
  Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

  Biến

  Biến là vùng nhớ để lưu trữ dữ liệu trong chương trình.

  Khai báo

  Trong PHP, tất cả các biến đều được bắt đầu bằng dấu $.

  Cú pháp: $ten_bien

   Ví dụ:

  <? php
  $Name=”ABC”;
  $Age=16;
  ?>

  Quy tắc

  Một biến được xem là hợp lệ phải tuân thủ các quy tắc sau:

  • Bắt đâu bằng kí tự $, theo sau là 1 kí tự hoặc dấu gạch dưới, tiếp đó là kí tự, số hoặc dấu gạch dưới _.
  • Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường ($x và $X là 2 biến khác nhau).
  • Biến không được bắt đầu bằng 1 số và không được trùng với các từ khoá trong PHP.

  Một số ví dụ về biến:

  <? php
  $a=”STDIO”; //hợp lệ
  $3a=”Hello world” ; //không hợp lệ vì tên biến bắt đầu bằng số
  B=123; //không hợp lệ vì không bắt đàu bằng $
  ?>

  Các phương thức kiểm tra giá trị của biến

  Kiểm tra sự tồn tại của biến, trả về TRUE hoặc FALSE

  $kq = isset($ho_ten);

  Kiểm tra xem biến có rỗng hay không, trả về TRUE hoặc FALSE

  $is_empty = empty($x);

  Xác định kiểu dữ liệu của biến

  $type_ho_ten = gettype($ho_ten);

  Hằng

  Khác với biến, hằng là cái không thể thay đổi được. Trong PHP, hằng được định nghĩa theo cú pháp define(ten_hang, gia_tri_hang). Hằng chỉ được phép gán giá trị một lần duy nhất và có thể được truy cập ở bất kì vị trí nào trong chương trình.

  Ví dụ về hằng:

  <? php
  define(“Name”,”ABC”);
  define(“Age”,”19”);
  ?>

  Các kiểu dữ liệu

  PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau:

  • String
  • Integer
  • Float (floating point numbers)
  • Boolean
  • Array
  • Object
  • NULL
  • Resource

  Kiểu String

  Là những chuỗi kí tự. Trong PHP, mỗi kí tự tương ứng với một byte và có 256 kí tự. Cú pháp:

  •  Dấu nháy đơn. Ví dụ: echo ‘hello world’;
  •  Dấu nháy kép. Nếu chuỗi được đóng trong dấu nháy kép, PHP sẽ hiểu có thêm các chuỗi cho các kí tự đặc biệt như \n, \t,…
  •  Heredoc: cách khác để phân định chuỗi là sử dụng cú pháp <<<.

  Ví dụ:

  <? php
  $string=”Hello world”;
  print($string);
  ?>

  Kiểu Integer

  Một kiểu dữ liệu số nguyên là một số phi nhị phân trong khoảng từ -2,147,483,647 đến 2,147,483,647. Số nguyên có thể được quy định trong 3 dạng: thập phân, thập lục phân hoặc bát phân.

  Dưới đây là ví dụ về số nguyên, var_dump() trả về kiểu dữ liệu và giá trị của biến:

  <? php
  $z=116;
  $a=0x1A;
  var_dump($z);
  ?>

  Kiểu Float

  Kích cỡ của kiểu Float phụ thuộc vào platform, giá trị lớn nhất là xấp xỉ 1.8e308.

  Ví dụ:

  <? php
  $x=1.16;
  var_dump($x);
  ?>
  

  Kiểu Boolean

  Đây là kiểu đơn giản nhất. Kiểu Boolean biểu thị một giá trị TRUE hoặc FALSE.

  Ví dụ:

  $foo = true; //gán giá trị true cho biến foo.

  Kiểu Array

  Kiểu mảng lưu trữ nhiều giá trị trong 1 biến duy nhất.

  Ví dụ:

  <?php 
  $Animals = array("Cat","Dog","Pig");
  var_dump($Animals);
  ?>
  

  Kiểu NULL

  Kiểu NULL chỉ có một giá trị duy nhất là NULL. Một biến được coi là NULL nếu:

  • Nó đã được gán giá trị NULL.
  • Nó không được thiết lập bất kì giá trị nào.
  • Nó đã được unset().

  Ví dụ:

  $name = NULL;
  0
  PHP
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Lua
  Giới thiệu biến, kiểu dữ liệu và cách khai báo biến và kiểu dữ liệu ...
  24/09/2014
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++
  Biến, các tính chất của biến và các kiểu dữ liệu trong C/C++.
  15/07/2017

  Khám phá

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Python
  Sơ lược qua về biến và kiểu dữ liệu của biến trong Python
  18/03/2015
  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.
  20/03/2017
  Biến trong PHP
  Hướng dẫn khai báo biến, sử dụng và kiểm tra kiểu dữ liệu của biến trong ...
  28/08/2015
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java
  Giới thiệu khái niệm, phạm vi hoạt động của biến và các kiểu dữ liệu ...
  11/05/2015
  Biến và Kiểu Dữ Liệu
  Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong C++.
  16/04/2015
  Phương Thức Truyền và Nhận Dữ Liệu POST, GET Trong PHP
  Cơ chế truyền dữ liệu với phương thức POST và GET trong PHP.
  07/10/2015
  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript
  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc ...
  15/11/2015
  Cơ Bản về Chuyển Kiểu trong C
  Tìm hiểu về chuyển kiểu dữ liệu trong C.
  21/07/2015
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020