Search…

Gửi Email Sử Dụng PHP

07/09/20201 min read
Gửi và nhận email dùng PHP.

Gửi email với hàm mail trong PHP

Cú pháp cơ bản của hàm mail:

mail(to, subject, message, headers, parameters);
 • to: một email luôn luôn phải có người nhận, vì thế biến $to dùng để truyền vào địa chỉ email của người nhận.
 • subject: tham số này dùng để truyền chủ đề của email cần gửi.
 • message: bất kì email nào cũng phải có nội dung nên biến message dùng để truyền nội dung email cần gửi.
 • headers: tham số này là một tham số có thể có hoặc không có, headers dùng bổ sung đầu đề cho email.
 • parameters: đây là tham số bổ sung, khi có nhu cầu cần thiết có thể sử dụng tham số này cho hàm mail của ban.

Ví dụ gửi email cơ bản:

<?php 
  $to   = "[email protected]"; 
  $subject = "My subject"; 
  $message = "content email"; 
  $headers = "From: [email protected]";
   $sent  = mail($to, $subject, $message, $headers) ;   
  if($sent) 
  {
    print "Successful"; 
  } 
   else 
  {
    print "Unsuccessful"; 
  }
?>
 • Dòng 3: Gán địa chỉ email người nhận cho biến $to.
 • Dòng 4: Chủ đề của email cần gửi là My subject.
 • Dòng 5: Nội dung của email cần gửi là content email
 • Dòng 6: Bổ sung thông tin cho đầu đề của email, ví dụ này bổ sung thông tin From: [email protected].
 • Dòng 7: Gọi hàm mail và truyền các tham số vào hàm và gán giá trị trả về của hàm mail cho biến $sent.
 • Dòng 8-11: Kiểm tra nếu email gửi thành công thì biến $sent sẽ nhận giá trị TRUE khi đó in ra câu lệnh Successful.
 • Dòng 12-15: Ngược lại, nếu biến $sent nhận giá trị FALSE thì in ra câu lệnh Unsuccessful.

Contents

Share
 • Gửi email với hàm mail trong PHP
 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022