STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Tìm hiểu về cấu trúc vòng lặp foreach trong PHP.
  06/11/2016
  07/09/2020
  2 phút đọc
  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Vòng lặp foreach

  Trong PHP, vòng lặp foreach chỉ được thao tác trên mảng.

  Cú pháp foreach

  Vòng lặp foreach có hai cú pháp như sau:

  Cú pháp 1

  foreach (array as $value) {
    statement
  }

  Cú pháp 2

  foreach (array as $key => $value) {
    statement
  }
  • array: là mảng chúng ta sẽ sử dụng.
  • $value: là một biến tạm dùng để chứa giá trị được sao chép của từng phần tử của mảng array, đồng nghĩa với việc khi thay đổi giá trị biến $value thì không làm thay đổi giá trị của các phần tử trên mảng array.
  • $key:  là biến để chứa chỉ số (trong mảng chỉ số) hoặc là key (trong mảng kết hợp).

  Nguyên tắc hoạt động

  • Ở vòng lặp đầu tiên thì giá trị đầu tiên của mảng array sẽ gán vào biến tạm.
  • Qua mỗi vòng lặp thì biến tạm sẽ được gán giá trị của phần tử tiếp theo của mảng.
  • Vòng lặp sẽ lặp đến khi duyệt qua hết các phần tử trong mảng array.

  Ví dụ 1: Sử dụng mảng chỉ số và vòng lặp foreach với cú pháp 1.

  $number = array(1,2,3,4,5);
  foreach ($number as $value) {
    echo $value;
  }
  

  Kết quả:

  1
  2
  3
  4
  5
  

  Ví dụ 2: Sử dụng mảng chỉ số và vòng lặp foreach với cú pháp 2.

  $number = array(1,2,3,4,5);
  foreach ($number as $key => $value) {
    echo $value;
  }
  

  Kết quả:

  0 => 1
  1 => 2
  2 => 3
  3 => 4
  4 => 5
  

  Ví dụ 3: Sử dụng mảng kết hợp và vòng lặp foreach với cú pháp 1.

  $number = array(‘one’ => 1, ‘two’ => 2, ‘three’ => 3, ‘four’ => 4, ‘five’ => 5);
  foreach ($number as $value) {
    echo $value;
  }
  

  Kết quả:

  1
  2
  3
  4
  5
  

  Ví dụ 4: Sử dụng mảng kết hợp và vòng lặp foreach với cú pháp 2.

  $number = array(‘one’ => 1, ‘two’ => 2, ‘three’ => 3, ‘four’ => 4, ‘five’ => 5);
  foreach ($number as $key => $value) {
    echo “Key: $key; Value: $value;
  }
  

  Kết quả:

  Key: one	  Value: 1
  Key: two	  Value: 2
  Key: three	  Value: 3
  Key: four	  Value: 4
  Key: five	  Value: 5
  

  Tham khảo

  www.php.net/manual/en/language.control-structures.php.

  PHP

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Tìm hiểu về các cấu trúc lặp trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  11/11/2016

  Loop - For Và Foreach - While Và Do-While

  Loop - For Và Foreach - While Và Do-While

  Tìm hiểu về các cấu trúc vòng lặp for, foreach, while, do - while trong ...

  PHPCheat Sheet

  28/08/2015

  Khám phá thêm

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  28/07/2020

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  20/07/2020

  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP

  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP

  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  20/03/2017

  Vòng Lặp while trong Python

  Vòng Lặp while trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Vòng Lặp for trong Python

  Vòng Lặp for trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong PHP - Phần 1

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong PHP - Phần 1

  Phương pháp lập trình hướng đối tượng trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  22/03/2017

  Vòng Lặp For trong C++

  Vòng Lặp For trong C++

  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020