STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Import Dữ Liệu Từ File Excel vào MySQL Bằng Python

  Hướng dẫn import dữ liệu từ file excel vào MySQL bằng Python.
  20/12/2015
  29/09/2020
  2 phút đọc
  Import Dữ Liệu Từ File Excel vào MySQL Bằng Python

  Cài đặt thư viện

  Cài đặt thư viện xlrdMySQLdb.

  Cài đặt xlrd 

  Truy cập trang web https://pypi.org/project/xlrd/ để tải về phiên bản xlrd mới nhất.

  Hoặc tải xlrd bằng lệnh:

  pip install xrld

  Cài đặt MySQLdb

  Truy cập trang web https://pypi.org/project/MySQL-python/ để tải về phiên bản MySQLdb mới nhất.

  Hoặc tải MySQLdb bằng lệnh:

  pip install MySQL-python

  Kiểm tra kết nối database bằng Python

  import MySQLdb
  
  db = MySQLdb.connect (host="localhost", user = "root", passwd = "", db = "stdio_python")
  cursor = db.cursor()
  cursor.execute("SELECT VERSION()")
  data = cursor.fetchone()
  
  print "Database version : %s " % data
  
  db.close()

  Kết quả in ra màn hình: 

  Database version : x.y.zz

  Giải thích:

  • Dòng 1: import thư viện MySQLdb.
  • Dòng 3: cấu hình kết nối với database
   • host: nếu làm dưới localhost, thì tên host sẽ là "localhost".
   • user: mặc định sẽ là root.
   • passwd: pasword rỗng.
   • db: tên database trong mysql.
  • Dòng 5: tạo đối tượng "cursor" sử dụng phương thức db.cursor().
  • Dòng 7: truy vấn SQL bằng lệnh thực thi execute.
  • Dòng 9: lấy 1 hàng từ phương thức fetchone().
  • Dòng 11: in ra kết quả.
  • Dòng 13: đóng kết nối.

  Import dữ liệu từ Excel vào database

  Các bước thực hiện:

  • Import thư viện xlrd.
  • Thêm charset="utf8", use_unicode=True vào MySQLdb.connect khi cấu hình, điều này rất quan trọng khi sử dụng dữ liệu bằng tiếng Việt.
  • Áp dụng kiến thức đọc file Excel từ bài Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel.
  • Sử dụng vòng lặp for để truy vấn sql liên tục cho các dòng trong file Excel.
  • Trong file Excel có 4 cột như sau: 
   • A: lưu trữ câu nói bằng tiếng Việt.
   • B: nguyên mẫu câu nói.
   • C: thông tin của tác giả.
   • D: tên tác giả.
  • Trong database có các cột như sau:
   • m_NoiDung: tương ứng với cột A trong Excel.
   • m_English: tương ứng cột B trong Excel.
   • m_DuongDanURL: tương ứng cột C trong Excel.
   • m_Ten: tương ứng cột D trong Excel.

  Code

  Các file demo có thể tải về tại đây:

  import MySQLdb
  import xlrd
  db = MySQLdb.connect (host = "localhost", user = "root", passwd = "", db = "stdio_python",charset="utf8", use_unicode=True)
   
  cursor = db.cursor()
   
  cursor.execute("SELECT VERSION()")
   
  data = cursor.fetchone()
   
  print "Database version : %s " % data
   
  #import
  book = xlrd.open_workbook("ImportExcel.xlsx")
  sheet = book.sheet_by_name("NameSheet")
  for r in range(0, sheet.nrows):    
      sql = 'INSERT INTO stdio_inspirations(i_id,m_Content,m_Quotes,m_URL,m_Name)VALUES (NULL,"%s", "%s", "%s","%s")' % \
          (sheet.cell(r,0).value,sheet.cell(r,1).value,sheet.cell(r,2).value,sheet.cell(r,3).value)
      try:
          cursor.execute(sql)
          db.commit()
      except:   
          db.rollback()
   
   
  db.close()
  0 Bình luận
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Đề xuất

  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu
  Hướng dẫn cách để trích xuất dữ liệu từ file excel bằng python.
  18/03/2015
  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu
  Hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ file excel bằng Python.
  18/03/2015

  Khám phá

  Validate Form Bằng Thư Viện Knockout-Validation trong Dự Án Durandaljs
  Bài viết hướng dẫn sử dụng thư viện Knockout-Validation để kiểm tra dữ ...
  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#
  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có ...
  Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?
  Cơ sở dữ liệu (database) đối với lập trình viên rất quen thuộc, nó là dữ ...
  Đọc và Ghi File trong Python
  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản ...
  28/03/2015
  Trigger trong MySQL
  Giới thiệu và hiện thực trigger trong MySQL, thực hiện các phương thức ...
  Phân Tích Dữ Liệu và Viết Rule cho Modsecurity
  Trích xuất và phân tích dữ liệu thông qua ModSecurity.
  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV
  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các ...
  Hướng Dẫn Trích Xuất Dữ Liệu Bằng ModSecurity
  Hướng dẫn trích xuất dữ liệu thông qua ModSecurity.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020