Nghiên cứu, định hướng các công nghệ nền tảng cho các thành viên phục vụ cho công việc đào tạo và phát triển sản phẩm tại công ty TNHH STDIO. ... đọc thêm

Chào anh, anh giúp dùm em chỉnh sửa thêm phần code bên dưới điều khiển servo sao cho cứ mỗi lần servo ở vị trí ban đầu (góc 0 độ) em tác động tín hiệu 1 s servo quay sang góc180 độ và khi em ngắt tín hiệu thì servo 10s trở luôn luôn trở về vị trí ban đầu 0 độ ạ. Em cảm ơn anh.

#include <Servo.h> // Thư viện điều khiển servo

// Khai báo đối tượng myservo dùng để điều khiển servo

Servo myservo;

int bientro = A0; // Khai báo chân analog đọc biến trở điều khiển servo

int servoPin = 9; // Khai báo chân điều khiển servo

void setup ()

{

// Cài đặt chức năng điều khiển servo cho chân servoPin

myservo.attach(servoPin);

Serial.begin(9600); // Mở giao tiếp Serial ở baudrate 9600

}

void loop ()

{

int value = analogRead(bientro);// Đọc giá trị biến trở

// Chuyển giá trị analog (0-1023) đọc được từ biến trở sang số đo độ (0-180độ)

// dùng để điều khiển góc quay cho servo

int servoPos = map(value, 0, 1023, 0, 180);

// Cho servo quay một góc là servoPos độ

myservo.write(servoPos);

Serial.println(servoPos);

delay(100);

}