Đặng Chánh Kiệt
Vietnamese
***
***tchanhdang@gmail.com
0903109***
#
1304
Tiêu đề
Nothing to write
Đào tạo khoa học máy tính không thể làm cho bất cứ ai trở thành lập trình viên hàng đầu, cũng như học cách sử dụng cọ và màu không thể làm cho bất cứ ai trở thành họa sĩ hàng đầu. Eric S. Raymond