Đặng Chánh Kiệt
Vietnamese
***
0903109***
#
1304
Tiêu đề
Nothing to write
Sự hoàn hảo trong thiết kế đạt được không phải khi không có gì cần phải thêm vào, mà là không có gì cần phải bỏ bớt. Antoine de Saint-Exupéry