Dương Thuận Phát
***
***
***
#
2952
Máy tính cho phép bạn thực hiện nhiều lỗi sai nhanh hơn so với bất kì sự phát minh trong lịch sử loài người. Bjarne Stroustrup