Dương Vũ Trọng Nguyên
Cử nhân Kinh tế & Kỹ sư Khoa học máy tính
tiếng Việt, tiếng Anh
Việt Nam
facebook.com/dvtnguyen
***ẬT]
0989334***
#
499
TRAO ĐỔI
Kiểm thử chương trình được dùng để tìm ra các lỗi đang tồn tại chứ không tìm ra được các lỗi tiềm ẩn. Edsger Wybe Dijkstra