Dương Vũ Trọng Nguyên
Cử nhân Kinh tế & Kỹ sư Khoa học máy tính
tiếng Việt, tiếng Anh
Việt Nam
facebook.com/dvtnguyen
***ẬT]
***ngvutrongnguyen@gmail.com
0989334***
#
499
TRAO ĐỔI