Dương Vũ Trọng Nguyên
Cử nhân Kinh tế & Kỹ sư Khoa học máy tính
tiếng Việt, tiếng Anh
Việt Nam
facebook.com/dvtnguyen
***ẬT]
0989334***
#
499
TRAO ĐỔI
Sự hoàn hảo trong thiết kế đạt được không phải khi không có gì cần phải thêm vào, mà là không có gì cần phải bỏ bớt. Antoine de Saint-Exupéry