Hà Duy Khôi
Sinh Viên
Tiếng Việt, Tiếng Anh (AUS)
Việt Nam
Biên Hòa, Đồng Nai
***I.HD1423@gmail.com
01668 366 3**
#
781