Khang Nguyên
***
***
***
#
2202
Tôi không quan tâm nếu nó hoạt động trên bộ máy của bạn ! Chúng tôi không vận chuyển chúng. Ted Nelson