Lê Trần Nam
***
***
***
#
2912
Bất kì kẻ ngốc nào cũng có thể viết mã mà máy tính có thể hiểu được. Người lập trình giỏi viết mã mà con người có thể hiểu được. John Johnson