Leo Messi
Sinh viên
Tiếng Việt
Việt Nam
[CẬP NHẬT]
***ẬT]
***yes295@yahoo.com
[CẬP NHẬT]***
#
460
Debugging chăm chỉ gấp đôi như viết mã ở nơi đầu tiên. Do đó, nếu bạn viết mã rõ ràng đến mức có thể, bạn sẽ, theo định nghĩa, không đủ thông minh để gỡ rối nó. Christopher Thompson