Mai Văn Tiếng
***
***
***
#
2975
Học một chương trình sẽ không để thiết kế phần mềm tương tác nhiều hơn so với học thể loại bút pháp như viết thơ. Kyle Woodbury