Nguyễn Địch Tú
***hường 13, Quận 10
***yendichtu91295@gmail.com
0978162***
#
1493
TRAO ĐỔI
Nếu gỡ rối là quá trình của việc loại bỏ các lỗi phần mềm, thì sau đó lập trình phải là quá trình đưa nó vào. Larry Niven