Nguyễn Nghĩa
Sinh Viên Khoa Khoa Học Máy Tính
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
facebook.com/nguyennghia.uit
***ng Bình
***yennghia1995(#)outlook.com
0l67-63l0-***
#
268
Kiến Thức Nền Tảng
- Tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người.
- Thành thạo các ngôn ngữ C/C++, Java, Python, C#, Swift, PHP, React Native.
- Lập trình trên thiết bị di động: Windows Phone 8/8.1, Android, iOS.
- Xây dựng game engine sử dụng thư viện SDL2.
- Kiến thức tốt về các hệ cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, SQLite, MongoDB.
- Machine Learning, Computer Vision.
TRAO ĐỔI
33 Bài viết