Nguyễn Thành Phát
***
***
***
#
1370
Học đánh phím nhanh liên quan tới việc làm thơ ra sao thì học lập trình liên quan đến việc thiết kế phần mềm cũng như vậy. Ted Nelson