Phạm Hoài Nguyên
Sinh viên UIT
Tiếng Việt
Việt Nam
fb.com/pham.toni.56
***Yên
0988588***
#
532
Debugging chăm chỉ gấp đôi như viết mã ở nơi đầu tiên. Do đó, nếu bạn viết mã rõ ràng đến mức có thể, bạn sẽ, theo định nghĩa, không đủ thông minh để gỡ rối nó. Christopher Thompson