Phạm Quốc Huy
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa Học Máy Tính
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
***Hồ Chí Minh
0994445***
#
1071
Về Bản Thân
n/a
TRAO ĐỔI
Một chương trình có thể di động đến phạm vi mà nó có thể dễ dàng di chuyển đến môi trường máy tính mới với nỗ lực ít hơn nhiều sẽ được yêu cầu để nó viết lại từ đầu. Keith Braithwaite