Phuc
***
***
***
#
154
Tôi không quan tâm nếu nó hoạt động trên bộ máy của bạn ! Chúng tôi không vận chuyển chúng. Ted Nelson