Phuc
***
***
***
#
154
Bất kì mã của riêng bạn mà bạn đã không nhìn từ sáu tháng trở lên có thể cũng đã được viết bởi một người khác. Nathan Myhrvold