Tạ Quang Tú
itcommunity-tata.blogspot.com
***
***
***
#
2297
Lập trình là một trong những ngành khó của toán học ứng dụng, nhà toán học nghèo vẫn còn tốt hơn nhà toán học thuần túy. Paul Erdos