Trường Giang
***
***
***
#
2310
Máy tính cho phép bạn thực hiện nhiều lỗi sai nhanh hơn so với bất kì sự phát minh trong lịch sử loài người. Bjarne Stroustrup