Vũ Trọng Quang
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
/
*** Chí Minh
01208463***
#
894
Giới Thiệu
Sinh viên năm nhất Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin - Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh.

Coding là công việc tạo ra một chiếc cần cẩu bằng bàn phím thay vì bằng chiếc búa và que hàn như người ta vẫn thường làm.
Kiến Thức
MySQL, PHP, HTML, CSS, C++, Linux
TRAO ĐỔI