Search…

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

30/09/20205 min read
Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của gameplay.

Bài viết nằm trong chuỗi Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, cung cấp kiến thức trong việc xây dựng 1 game trên Unity, đồng thời biết cách tổ chức project hiệu quả trong Unity.

Bài viết hướng dẫn thêm các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của gameplay. 

Các hiệu ứng âm thanh trong Zero

Trong Zero sử dụng 3 hiệu ứng âm thanh chính:

 • sfx_answer_right.wav: sử dụng khi người chơi vượt qua 1 level.
 • sfx_answer_wrong.wav: sử dụng khi GameOver.
 • sfx_button_press.wav: sử dụng khi người chơi bấm chọn 1 button (trừ 2 button Right và Wrong được xử lý riêng).

Để thêm 1 file âm thanh vào button, thực hiện thao tác kéo thả trực tiếp hoặc chọn Add Component → Audio → Audio Source, sau đó kéo thả file âm thanh vào thuộc tính Clip của Audio Source.

2 button Right và Wrong quan trọng nên sẽ ưu tiên hiện thực trước. Về mặt logic, sfx_answer_right và sfx_answer_wrong không gắn vào 2 button tương ứng. Câu trả lời của người chơi ở mỗi level là yếu tố quyết định âm thanh nào sẽ được phát ra. Do đó, đưa phần xử lý 2 âm thanh này vào GameManager.cs như sau:

Xử lý âm thanh Right (dòng 174-175, GameManager.cs):

m_audioController.clip = m_sfxAnswerRight;
m_audioController.Play();

Xử lý âm thanh Wrong (dòng 253-254, GameManager.cs):

m_audioController.clip = m_sfxAnswerWrong;
m_audioController.Play();

Trước đó, định nghĩa các thuộc tính cần thiết và khởi tạo chúng trước khi sử dụng. Thao tác như sau:

Khai báo (dòng 33-35, GameManager.cs):

private AudioClip m_sfxAnswerRight;
private AudioClip m_sfxAnswerWrong;
private AudioSource m_audioController;

Khởi tạo (dòng 52-54, GameManager.cs):

m_sfxAnswerRight = Resources.Load<AudioClip>("Audios/sfx_answer_right");
m_sfxAnswerWrong = Resources.Load<AudioClip>("Audios/sfx_answer_wrong");
m_audioController = GetComponent<AudioSource>();

Sử dụng Resources.Load để load trực tiếp các file âm thanh trong thư mục tài nguyên. 

Đối với các button còn lại, việc phát âm thanh có thể xử lý trong code hoặc cách khác tiện dụng hơn là sử dụng event OnClick của button. Thao tác như sau:

 • Thêm component Audio Source và gắn âm thanh sfx_button_press.wav vào thuộc tính Clip của Audio Source.
 • Tạo thêm 1 event OnClick bằng cách click chọn dấu "+" ở Inspector của button.
 • Chọn Audio Source của chính button đó và chọn Audio Source → Play() ở menu bên cạnh.
 Zero Unity

Thêm effect cho gameplay

Trong gameplay của Zero, thống nhất tạo ra các hiệu ứng Rotate và Flash cho các suit để tăng tính hấp dẫn cho game. 2 hiệu ứng này đã được hiện thực lại trong script EffectController.cs, có thể tham khảo thêm để hiểu về giải thuật sử dụng trong các hiệu ứng.

Nguyên mẫu của 2 hàm như sau:

public void EffectsController.DoRotateEffect(GameObject suit);
public void EffectsController.DoFlashEffect(GameObject suit);

Tham số truyền vào là suit cần tạo hiệu ứng. Mỗi khi người chơi vượt qua 1 level, Effect state (trạng thái hiệu ứng) của mỗi suit sẽ được cập nhật lại. Chỉ những suit đang được kích hoạt mới có hiệu ứng.

Trước hết, các hiệu ứng được định nghĩa trong enum Effect (dòng 29-34, Statics.cs):

public enum Effect
{
	EFFECT_FLASH,
	EFFECT_ROTATE,
	EFFECT_NONE
}

2 hằng số về tỉ lệ xuất hiện hiệu ứng (dòng 19-20, Statics.cs):

public static readonly int s_effectFlashRate = 10;
public static readonly int s_effectRotateRate = 20;

Mỗi suit sẽ có một biến tương ứng quyết định effect của suit trong một level. Sử dụng mảng 1 chiều để lưu trữ chung trạng thái effect của các suit như sau (dòng 37, 56, GameManager.cs):

sprivate Effect[] m_suitEffects;
m_suitEffects = new Effect[Constant.s_numSuit * 2];

Tại hàm Update, các suit có effect sẽ được cập nhật liên tục từng frame. Do trong Zero chỉ có 2 effect chính là Rotate và Flash nên hiện thực đơn giản như sau (dòng 106-120, GameManager.cs):

/* Do Effect */
for (int i = 0; i < Constant.s_numSuit; i++)
{
	/* Effect for left side */
	if (m_suitEffects[i] == Effect.EFFECT_ROTATE)
		GetComponent<EffectsController>().DoRotateEffect(m_lefts[i]);
	else if (m_suitEffects[i] == Effect.EFFECT_FLASH)
		GetComponent<EffectsController>().DoFlashEffect(m_lefts[i]);

	/* Effect for right side */
	if (m_suitEffects[i + Constant.s_numSuit] == Effect.EFFECT_ROTATE)
		GetComponent<EffectsController>().DoRotateEffect(m_rights[i]);
	else if (m_suitEffects[i + Constant.s_numSuit] == Effect.EFFECT_FLASH)
		GetComponent<EffectsController>().DoFlashEffect(m_rights[i]);
}

Tại hàm GenerateNextCalculation, loại bỏ effect của tất cả các suit, sau đó tiến hành random effect cho các suit đang được kích hoạt. Các hiệu ứng chỉ tồn tại trong 1 level duy nhất nên việc cập nhật lại tại GenerateNextCalculation là hợp lý và hiệu quả nhất. Code như sau (dòng 136-165, GameManager.cs):

/* Reset effect to none */
for(int i = 0; i < Constant.s_numSuit; i++)
{
	m_suitEffects[i] = Effect.EFFECT_NONE;
	m_suitEffects[i + Constant.s_numSuit] = Effect.EFFECT_NONE;

	m_lefts[i].transform.rotation = Quaternion.identity;
	m_rights[i].transform.rotation = Quaternion.identity;
}

/* Get new effect */
for(int i = 0; i < m_calculation[0]; i++)
{
	int randValue = Random.Range(0, 100);

	if (randValue <= Constant.s_effectFlashRate)
		m_suitEffects[i] = Effect.EFFECT_FLASH;
	else if (randValue <= Constant.s_effectRotateRate)
		m_suitEffects[i] = Effect.EFFECT_ROTATE;
}

for (int i = 0; i < m_calculation[1]; i++)
{
	int randValue = Random.Range(0, 100);

	if (randValue <= Constant.s_effectFlashRate)
		m_suitEffects[i + Constant.s_numSuit] = Effect.EFFECT_FLASH;
	else if (randValue <= Constant.s_effectRotateRate)
		m_suitEffects[i + Constant.s_numSuit] = Effect.EFFECT_ROTATE;
}

Sau khi hiệu ứng kết thúc, cụ thể là hiệu ứng xoay, suit có thể sẽ không còn góc xoay mặc định ban đầu. Do đó gán lại góc xoay Quaternion.identity cho các suit khi hiệu ứng kết thúc (dòng 142-143).

Đến đây game đã hoàn thiện, có thể chọn nút Play để xem thành quả đạt được.

 Zero Unity

Download Project

STDIO_ZeroUnity-5

Bài chung series

Contents

Share
 • Các hiệu ứng âm thanh trong Zero
 • Thêm effect cho gameplay
 • Download Project
 • Bài chung series

Related Posts

 • Share
 • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@stdio.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022